Τρία νέα προγράμματα ΕΣΠΑ αναμένονται μέσα στο 2017 και συγκεκριμένα «Ενίσχυση αλυσίδων προστιθέμενης αξίας», «Εξωστρέφεια – διεθνοποίηση ΜΜΕ», «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»

1. Ενίσχυση αλυσίδων προστιθέμενης αξίας

Απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις  στον τομέα Αγροδιατροφή ‐ Βιομηχανία Τροφίμων, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά ‐ Κατασκευές, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Υγεία) με πυρήνα την μεταποιητική δραστηριότητα.

Οι οποίες θα λειτουργήσουν σε ομάδες τουλάχιστον πέντε υφιστάμενων ανεξάρτητων επιχειρήσεων με ένα κοινά αποδεκτό μεταξύ τους σύμφωνο συνεργασίας

Ποσοστό επιδότησης: θα αναρτηθεί ανά περιφέρεια

Το προτεινόμενο συνολικό ύψος επενδυτικών σχεδίων ανά συνεργατική πρόταση θα κυμαίνεται από 1.000.000€ έως 4.000.000€

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Ανάπτυξη πρότυπων ή / και πιλοτικών γραμμών παραγωγής.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού & εργαστηριακού εξοπλισμού εφόσον συνδέεται με το συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο.
 • Στοχευμένες κτιριακές παρεμβάσεις, εφόσον συνδέονται με το συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο.
 • Εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών (τεχνολογικών και μη τεχνολογικών) στην παραγωγική διαδικασία.
 • Κατοχύρωση και προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας κοινού ενδιαφέροντος.
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
 • Ανάπτυξη και πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων, πιστοποίηση και τυποποίηση προϊόντων / υπηρεσιών με βάση ειδικές απαιτήσεις διεθνών αγορών και κανονισμών, πιστοποίηση.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων & εφαρμογών.
 • Αύξηση της εξωστρέφειας / εξαγωγικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων (προβολή των προϊόντων / υπηρεσιών των επιχειρήσεων, συμμετοχή σε εκθέσεις, στοχευμένες ενέργειες προώθησης – επέκτασης σε νέες αγορές, κλπ.).
 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος (όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα οργανωτικής και επιχειρησιακής λειτουργίας, μεταφοράς τεχνολογίας, διείσδυσης σε νέες αγορές και χρήσης νέων τεχνικών marketing, καθώς και συμβουλές για αγορά, προστασία και εμπόριο δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, χρήσης προτύπων και συμφωνίες για άδειες εκμετάλλευσης).
 • Εξειδικευμένες λειτουργικές δαπάνες ανάλογα με τον χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητες του κοινού επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Δαπάνες οργανωτικής και διαδικαστικής καινοτομίας (άρθρο 29 του ΕΚ 651/2014).
 • Εκπαίδευση Προσωπικού σε κοινά πεδία ενδιαφέροντος (Αξιοποίηση Ρήτρας Ευελιξίας -χρηματοδότηση δράσεων τύπου ΕΚΤ).
 • Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού

 

2. Εξωστρέφεια – διεθνοποίηση ΜΜΕ

Απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις  που δρουν στο μεταποιητικό κλάδο, καθώς και σε επιχειρήσεις του κλάδου της υγείας, των κατασκευών, των δημιουργικών βιομηχανιών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, του περιβάλλοντος, της πληροφορικής και του χονδρεμπορίου, καλύπτοντας μεγάλο τμήμα οικονομικών δραστηριοτήτων των 8 τομέων εθνικών προτεραιοτήτων (εκτός του Τουρισμού).

Επιλέξιμοι Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις.

Πολύ Μικρές -Μικρές επιχειρήσεις: Κόστος Επιχειρηματικού Σχεδίου 20.000 – 40.000 ευρώ, Ποσοστό Επιδότησης 100%

Μικρές –Μεσαίες: Κόστος Επιχειρηματικού Σχεδίου 40.000 – 250.000 ευρώ, Ποσοστό Επιδότησης 50%

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Μηχανολογικός & εργαστηριακός εξοπλισμός- Ειδικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του στόχου του εξωστρεφούς επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Ενέργειες πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών – ψηφιοποίησης διαδικασιών.
 • Ενέργειες / δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών και συσκευασίας /ετικέτας.
 • Ενέργειες / δαπάνες ποιότητας / πιστοποίησης διαχειριστικών και λειτουργικών συστημάτων.
 • Ενέργειες / δαπάνες εξειδικευμένης πιστοποίησης -διαπίστευσης για αγορές στόχους.
 • Ενέργειες / δαπάνες προβολής / προώθησης & επικοινωνίας σε αγορές –στόχους.
 • Ενέργειες/ Δαπάνες μίσθωσης εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχής σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.
 • Ενέργειες προστασίας και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας.
 • Εξειδικευμένες μελέτες που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους.
 • Πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού.
 • Λοιπές Ενέργειες / Δαπάνες ( εξειδικευμένες λειτουργικές δαπάνες).
 • Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

 

3. Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών.

Προϋποθέσεις:

‘Ανεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας,

θα ιδρύσουν επιχείρηση (ή θα αποτελούν βασικό μέτοχο επιχείρησης)

δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου

οι οποίοι στο παρελθόν ή συμμετείχαν σε επιχειρήσεις είτε με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, είτε ως ιδρυτικά μέλη επιχειρήσεων ή, εναλλακτικά, διαθέτουν σωρευτικά τουλάχιστον 5ετή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε σχέση με το αντικείμενο του επιχειρηματικού σχεδίου που επιδιώκουν να υλοποιήσουν.

Ύψος επένδυσης: από 15.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ.

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Ηλεκτρο -μηχανολογικό και εργαστηριακό εξοπλισμό.
 • Κτιριακές Παρεμβάσεις – Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας.
 • Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 • Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού – εργαστηριακού εξοπλισμού
 • Λειτουργικά (π.χ. ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.).
 • Δαπάνες προβολής και συμμετοχής σε εκθέσεις.
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (ΝΘΕ).
 • Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας, branding, σχεδιασμού προϊόντος / υπηρεσίας.
 • Ενέργειες πράσινης ανάπτυξης και οικοκαινοτομίας.
 • Δαπάνες εφαρμογών ΤΠΕ – ψηφιακής οικονομίας.