Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) ανακοίνωσε την έναρξη της Δράσης «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ). Αποτελεί συνέχεια του ΤΕΠΙΧ Ι και του ΤΕΠΙΧ Ι Ενδιάμεσο.

Αφορά όσους ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση ή να αναπτύξουν την επιχείρηση που ήδη έχουν. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Ειδικότερα «τελικοί δικαιούχοι» είναι :

α) αυτόνομες Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με λιγότερους από 250 υπαλλήλους (σε ΕΜΕ).

β) Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (ΜΚ) με τουλάχιστον 250 και λιγότερους από 3.000 υπαλλήλους (σε ΕΜΕ).

Το δάνειο είναι με επιδοτούμενο επιτόκιο κατά 40% σε σχέση με το επιτόκιο της αγοράς.

Υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης μέχρι του 100% του επιχειρηματικού σχεδίου.

 

Ο δανεισμός μπορεί να αφορά:

α) Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης)

– ύψος δανείου: από €10.000 έως €500.000 και ανάλογα με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης και τις λειτουργικές της ανάγκες. Σε περίπτωση νεοϊδρυόμενης επιχείρησης, το δάνειο κεφαλαίου κίνησης δε μπορεί να υπερβαίνει το 50% του κύκλου εργασιών του έτους που προηγείται του έτους της αίτησης ή το 80% των επί πιστώσει αγορών της επιχείρησης

– διάρκεια αποπληρωμής: έως 60 μήνες, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες

 

β) Δάνεια επενδυτικού σκοπού, για αγορά παγίων

-ύψος δανείου από € 25.000 έως € 1.500.000

– σε περίπτωση υπό σύσταση εταιρείας, το επενδυτικό δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το κεφάλαιο της εταιρείας.

-διάρκεια αποπληρωμής: 5 έως 10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης.

 

Η υποβολή αιτημάτων δανειοδότησης από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις γίνεται ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο και στη συνέχεια  υποβάλλεται ο φυσικός φάκελος σε υποκατάστημα μίας εκ των συνεργαζόμενων τραπεζών. Συνεργαζόμενες Τράπεζες είναι οι εξής: Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Τράπεζα Αττικής, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση  χρειαστείτε, επικοινωνήστε με το γραφείο μας ,

Tμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων