Οι μισθωτοί οι οποίοι καλούνται να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία τυγχάνουν ειδικής προστασίας από την νομοθεσία τόσο κατά το χρόνο στράτευσής τους όσο και μετά την αποστράτευση του.

Ι. Στράτευση μισθωτών 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε και θα αναλύσουμε την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην πιθανή στράτευση ενός μισθωτού υπάλληλου.

Α. Σύμβαση αορίστου χρόνου

Μισθωτοί οι οποίοι απασχολούνται με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον έξι (6) μήνες εργασίας από την ημέρα πρόσληψής τους στον ίδιο εργοδότη, εάν στρατευτούν η εργασία τους τελεί σε αναστολή και  δικαιούνται να επανέλθουν στην επιχείρηση που εργάζονταν όταν εκπληρώσουν τη θητεία τους. Προϋπόθεση  για να γίνει αυτό είναι μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα αποστρατείας να δηλώσουν την επιθυμία επανένταξης στην εργασίας τους.

Β. Σύμβαση ορισμένου χρόνου

Στην περίπτωση όμως μισθωτών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας λήγει κατά το χρονικό διάστημα της στρατιωτικής θητείας, τονίζεται ότι ο εργοδότης που απασχολούσε τον μισθωτό προ της στρατεύσεώς του δεν είναι υποχρεωμένος να τον επαναπροσλάβει μετά την αποστράτευσή του για το λόγο ότι η σύμβαση εργασίας του έχει λήξει. Σε περίπτωση που η σύμβαση εργασίας δεν έχει λήξει κατά την αποστράτευση, ο μισθωτός συνεχίζει κανονικά την εργασία του για όσο χρόνο υπολείπεται.

ΙΙ. Προστασία και αποζημίωση στρατευμένων μισθωτών

Η λήψη ιδιαίτερων νομοθετικών μέτρων για την προστασία της θέσης εργασίας που κατέχουν οι μισθωτοί προ της στρατεύσεώς τους κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου αυτοί να στρατεύονται απερίσπαστοι και να έχουν την ασφάλεια της επαναφοράς στην εργασία τους κατά την απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού. Προστατεύονται με αυτό τον τρόπο ώστε να μην βρεθούν στη δυσάρεστη θέση της κατάστασης ανεργίας. Η διάταξη αυτή αποτελεί ένα μέτρο με το οποίο οι εργοδότες καλούνται έμμεσα με τη στήριξη των στρατευμένων να συμβάλλουν στην άμυνα της χώρας.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.351/1918, όπως τροποποιήθηκε από το εδαφ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 11 του Α.Ν.547/1937, ο υπάλληλος που επαναλαμβάνει κατά τον νόμο αυτό την εργασία του, δεν μπορεί να απολυθεί από την επιχείρηση πριν από την παρέλευση ενός έτους , παρά μόνο για δικαιολογημένη αιτία.

Στην περίπτωση απόλυσης ο στρατευμένος, δικαιούται την αποζημίωση απόλυσης και την πρόσθετη αποζημίωση του άρθρου 4 του Ν.3514/1928. Η πρόσθετη αποζημίωση είναι ίση με τις αποδοχές 6 μηνών, υπολογιζόμενων με βάση τις αποδοχές που θα είχε, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά την ημέρα απολύσεώς του.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης απολύσει μισθωτό του πριν από την ημέρα παρουσίασής του στις τάξεις του στρατού και μετά την ημερομηνία πρόσκλησής του στο στράτευμα, η απόλυση είναι άκυρη, ανεξάρτητα από το εάν ο εργοδότης γνώριζε ή αγνοούσε την ύπαρξη της στρατιωτικής διαταγής με την οποία καλείται ο μισθωτός να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία.

 ΙΙΙ. Απασχόληση κατά τη διάρκεια της στράτευσης

Στην παρ.6 του άρθρου 25 του Π.Δ. 130/84 (ΦΕΚ Α’41/10-4-1984) ορίζεται ότι «οι Έφεδροι Αξιωματικοί και κληρωτοί οπλίτες μπορούν κατά τον εκτός υπηρεσίας χρόνο να ασκούν το επάγγελμά τους». Στην παρ.4 του ίδιου άρθρου ορίζεται επίσης ότι «Απαγορεύεται στους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και Ανθυπασπιστές να ασκούν οποιοδήποτε επάγγελμα ή να ασχολούνται με οποιαδήποτε αμειβόμενη εργασία»

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε, επικοινωνήστε με το γραφείο μας (2810282135),  τμήμα μισθοδοσίας, υπεύθυνη: Καλοχριστιανάκη Μαίρη