Σε πλήρη λειτουργία τίθεται το Ψηφιακό Μητρώο των Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από τον Ιούνιο του 2019.

Αφορά τουριστικά γραφεία και γραφεία εκμίσθωσης οχημάτων ΙΧ έως 9 θέσεων. Δεν αφορά Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων εκτός εάν αυτά εκμισθώνονται ολικά (με τον οδηγό) μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας δώδεκα (12) ωρών.

Το ψηφιακό Μητρώο Επιβατικών Ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων με οδηγό τηρείται στην πλατφόρμα https://edxeix.yme.gov.gr/. Το νομοθετικό πλαίσιο της πλατφόρμας καλύπτεται από τους   Ν. 4093/2012 (παραγ. Η2 – περιπτώσεις 1-4) και Ν. 4530/2018.

Βάσει της Υπουργικής απόφασης οικ. Α 43618/1925/2019 – ΦΕΚ 2251/Β/ 10-06-2019, τηρείται ψηφιακό Μητρώο Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης  (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων με οδηγό, στο οποίο καταχωρούνται και τηρούνται :

  • όλα τα στοιχεία των Ε.Ι.Χ. οχημάτων που εκμισθώνονται με οδηγό
  • στοιχεία των οδηγών τους και των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης, που ασκούν ως κύρια οικονομική δραστηριότητα τη «Μεταφορά επιβατών»,
  • των σχετικών συμβάσεων εκμίσθωσης
  • των στοιχείων κυκλοφορίας των συμβεβλημένων οχημάτων με τους ως άνω φορείς ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης.
  • όλα τα στοιχεία των συμβάσεων ενοικίασης Ε.Ι.Χ. με οδηγό (τα οποία καταχωρούνται πριν την έναρξη τους, με ευθύνη των εκμισθωτών ή σε περίπτωση διαμεσολάβησης και των φορέων διαμεσολάβησης)

Σκοπός της λειτουργίας:

  • Να υπάρξει αδειοδότηση των φορέων ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης με ηλεκτρονικό τρόπο,
  • Να γίνει έλεγχος της νόμιμης λειτουργίας τους
  • Να γίνει εφαρμογή και έλεγχος της ορθής εκτέλεσης του έργου της εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ με οδηγό, ιδιαίτερα κατά τη διενέργεια καθ’ οδόν ελέγχων των ως άνω φορέων, εκμισθωτών και οδηγών.

Λειτουργία της πλατφόρμας

Οι βασικές επιχειρησιακές πράξεις είναι οι εξής:

Α) Διαμεσολάβηση για εκμίσθωση με οδηγό. Δίδεται η δυνατότητα στους φορείς διαμεσολάβησης εγγραφής στο σύστημα για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης αδειοδότησης, καταχώρησης της βεβαίωσης της επιχείρησης εξάμηνης (6) διάρκειας ισχύος, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο οδηγός του Ε.Ι.Χ. είναι ικανός για οδήγηση εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. οχήματος και ότι τηρείται στο αρχείο αυτής το σχετικό Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας, τις λύσεις των συμβάσεων προ της παρόδου της ελάχιστης διάρκειας και να παρακολουθούν τις παραβάσεις και τις ποινές που τους αφορούν.

Β) Καταχώρηση Συμβάσεων

Στο Ψηφιακό Μητρώο καταχωρούνται οι συμβάσεις μίσθωσης αυτοκινήτων είτε από τον εκμισθωτή είτε από φορέα διαμεσολάβησης. Τα βήματα καταχώρησης είναι τα εξής: 

1. απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή του εκμισθωτή στην εφαρμογή του Μητρώου και η καταχώρηση από αυτόν της έδρας ή του υποκαταστήματος ή του νομίμως δηλωμένου χώρου στάθμευσης της επιχείρησης που εκμισθώνει το όχημα (Σημείο έναρξης της μίσθωσης) και καταχώρηση των οδηγών που απασχολούνται και των οχημάτων που εκμισθώνονται από την επιχείρηση. Η διαδικασία εγγραφής γίνεται με τα στοιχεία εισόδου στου taxis

2. Η σύμβαση ενοικίασης καταχωρείται πριν την έναρξη της, με ευθύνη του χρήστη Εκμισθωτή ή του φορέα Διαμεσολάβησης. Προϋπόθεση για τον φορέα διαμεσολάβησης είναι να έχει δημιουργήσει συσχέτιση με έναν τουλάχιστον εκμισθωτή.

3. Με την πάροδο 24 ωρών, λύεται αυτόματα η σύμβαση. Η σύμβαση μπορεί να λυθεί και πριν  το 24ωρο,  με ηλεκτρονικό τρόπο από τον εκμισθωτή ή τον φορέα διαμεσολάβησης.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στα γραφεία μας στο Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο και στα τηλέφωνα 2810282135 και 2841027001 αντίστοιχα.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μυρτώ Χρονάκη.