Τέσσερα προγράμματα, που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020», παρουσιάστηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Το γραφείο μας κάνει δωρεάν έλεγχο υπαγωγής στα προγράμματα αυτά. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα.

Πρόγραμμα “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”

Δικαιούχοι: 

Κατηγορία Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Κατηγορία Β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης  της Πρόσκλησης (11/2/2016), ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας , ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Περίοδος υποβολής

από 8/3/2016 έως 15/4/2016

Ποσό επιχορηγούμενου προϋπολογισμού & ποσοστό επιδότησης

Από 5.000€ έως 25.000€ (ατομική επιχείρηση), έως 40.000 (συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων), έως 50.000(συνεργατικά σχήματα τριών ή περισσότερων ατόμων) με  100% επιδότηση

 

Πρόγραμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

Δικαιούχοι

Κατηγορία Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.

Κατηγορία Β: Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (11/2/2016).

Περίοδος υποβολής

από 17/3/2016 έως 27/4/2016

Ποσό επιχορηγούμενου προϋπολογισμού & ποσοστό επιδότησης

Από 15.000€ έως 60.000€  με 100% επιδότηση

 

Πρόγραμμα “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές” 

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις

Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.

Περίοδος υποβολής

από 7/4/2016 έως 20/5/2016

Ποσό επιχορηγούμενου προϋπολογισμού & ποσοστό επιδότησης

Από 15.000€ έως 200.000€ με 40% ποσοστό επιδότησης (έως 50% σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού)

 

Πρόγραμμα “Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών” 

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις

Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Γενικά επιλέξιμες για την παρούσα δράση είναι οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015, διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Περίοδος υποβολής

από 29/3/2016 έως 17/5/2016

Ποσό επιχορηγούμενου προϋπολογισμού & ποσοστό επιδότησης

Από 15.000€ έως 150.000€ με 40% ποσοστό επιδότησης (έως 50% σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού)