Βάσει του προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα στήριξης επενδύσεων ύψους 600.000€ έως και 5.000.000€ στην μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με ποσοστό́ χρηματοδότησης έως και 75%.

Η στήριξη παρέχεται με την μορφή́ της Επιχορήγησης και δύναται να συνδυαστεί́ με χρηματοδοτικά́ εργαλεία καθώς και να χορηγηθεί́ προκαταβολή́.

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις εκτός τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό́ την μορφή́ κοινωνίας, εταιρίας αστικού́ δίκαιου και κοινοπραξίες.

Επιλέξιμοι Κλάδοι

 1. Κρέας – Πουλερικά – κουνέλια

 2. Γάλα

 3. Αυγά

 4. Σηροτροφία – μελισσοκομία – σαλιγκοτροφία – διάφορα ζώα

 5. Ζωοτροφές

 6. Δημητριακά

 7. Ελαιούχα προϊόντα (Εξαιρείται η ίδρυση ελαιοτριβείων)

 8. Οίνος

 9. Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί

 10. Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων)

 11. Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά

 12. Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό

 13. Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων στήριξης είναι τα ακόλουθα:

 

Δράση

Κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός

Ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός

4.2.1

600.000,00 €

5.000.000,00 €

 

Ποσοστό επιδότησης για την Κρήτη: 50% (Το ποσοστό προσαυξάνεται κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες, υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%, στην περίπτωση δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1)

 

 

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

 1. Η αίτηση στήριξης να αφορά παραγωγή προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης με αξιοποίηση πρώτης ύλης εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ.

 2. Δεν είναι επιλέξιμη η ίδρυση ελαιοτριβείων.

 3. Η ίδρυση σφαγείου είναι επιλέξιμη μόνο σε νησιωτικές περιοχές και ετήσια δυναμικότητα μέχρι 400 τόνους κρέατος.

 4. Ελαιοτριβεία που έχουν παύσει την λειτουργία τους μπορούν να προβούν σε αγορά μηχανημάτων για την επαναλειτουργία του.

 5. Αιτήσεις που αφορούν το λιανικό εμπόριο

 6. Να έχει την απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας (νόμιμη λειτουργία επιχείρησης).

 7. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.

 8. Να υποβάλει έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. και να αφορά μόνο μια συγκεκριμένη περιοχή υλοποίησης.

 9. Έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση στήριξης οι φορείς που είχαν ενταχθεί στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο (ΠΑΑ 2007-2013), με την προϋπόθεση ότι φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης αυτής έχει ολοκληρωθεί και έχει παραληφθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση στήριξης που θα υποβληθεί στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, θα περιλαμβάνει δαπάνες που δεν έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο του ΠΑΑ ή σε άλλο πρόγραμμα

Επιλέξιμες δαπάνες

Κτιριακά

 1. Κατασκευή ή βελτίωση κτηριακών υποδομών.
 2. Απόκτηση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας εφόσον το κόστος δεν υπερβαίνει το 10 % του προϋπολογισμού. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην ΒΙΠΕ το ποσοστό ανέρχεται σε 15 %.
 3. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

Μηχανολογικός Εξοπλισμός

 1. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.

 2. Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου (Παράδειγμα: φορτηγά – σιλό, ισοθερμικά βυτία, βυτιοφόρα, φορτηγά ψυγεία). Το ύψος της δαπάνης για την αγορά οχημάτων ειδικού τύπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

 3. Αγορά καινούργιων μέσων εσωτερικής μεταφοράς όπως περαναφόρα ανυψωτικά κ.λπ.

Άυλες Δαπάνες

 1. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.)
 2. Ανάπτυξη λογισμικού, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση)

Λοιπός Εξοπλισμός

 1. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (fax, τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, Η/Υ, φωτοτυπικά, συστήματα ασφάλειας, σύστημα πυρόσβεσης κ.λπ.)

Δαπάνες Συμβούλων

 1. Αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας

Ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, εξοικονόμησης ενέργειας, δεν ενισχύεται ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης. Δαπάνες για τη σύνδεση με δίκτυο ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας ενισχύονται εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου.

Ημερομηνία υποβολής

 

Η έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 16/05/2017 με καταληκτική ημερομηνία την 18/08/2017