Η υποβολή Πόθεν έσχες για τη δήλωση των εσόδων και  περιουσιακών στοιχείων του 2018 ξεκίνησε 31η Ιουλίου 2019 και θα διαρκέσει έως  την 31η Οκτωβρίου 2019.

Η παράλειψη ή η υποβολή ανακριβούς, ή ελλιπούς δήλωσης από τον υπόχρεο, αποτελεί ποινικό αδίκημα ενώ για την εκπρόθεσμη υποβολή απαιτείται η πληρωμή του σχετικού παράβολου, 100€-300€ ανάλογα με το διάστημα που θα καθυστερήσει η υποβολή. Ειδικά για τους υπαλλήλους του δημοσίου, θεωρείται και διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος.

Η υποβολή της δήλωσης γίνεται και πάλι ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα. Υπενθυμίζουμε ότι υπάρχουν δύο ειδών δηλώσεις Πόθεν Έσχες.

  1. Αρχική Δήλωση, που αφορά όσους αποκτούν για πρώτη φορά την ιδιότητα που τους καθιστά υπόχρεους. Η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα εντός ενενήντα (90) ημερών από την απόκτηση της ιδιότητας αυτής και περιλαμβάνει τα περιουσιακά τους στοιχεία κατά την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας υπόχρεου.
  2. Ετήσια Δήλωση 2019, που αφορά όσους ήταν υπόχρεοι εντός του ελεγχόμενου έτους (δηλαδή το 2018) και απέκτησαν, κατείχαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους

Σε περίπτωση που η ιδιότητα με την οποία εμφανίζεται ο υπόχρεος είναι εσφαλμένη, υπάρχει δυνατότητα κατά την συμπλήρωση της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης να διορθωθεί. Όλες οι ενέργειες όμως πρέπει να γίνουν εμπρόθεσμα, ως 31 Οκτωβρίου 2019.

Για διευκρινίσεις σχετικά με τη δήλωση Πόθεν Έσχες 2019 και υποβολή της δήλωσης επικοινωνήστε με  το γραφείο μας.