Το νέο πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στήριξης επενδύσεων ύψους 400.000 ευρώ έως 3.000.000 ευρώ για την ενίσχυση υφιστάμενων και νέων ΜME που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα της ανακύκλωσης αποβλήτων και θα προβαίνουν σε εργασίες επεξεργασίας και αξιοποίησης αποβλήτων προκειμένου τα απόβλητα να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες.

Το ποσοστό επιχορήγησης διαμορφώνεται από 20% έως 55% και εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και το είδος της δαπάνης (κτιριακές, εξοπλισμός, μεταφορικά μέσα, συστήματα ποιότητας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας κλπ).

Η στήριξη παρέχεται με την μορφή́ της Επιχορήγησης και δύναται να συνδυαστεί́ με χρηματοδοτικά́ εργαλεία καθώς και να χορηγηθεί προκαταβολή.

Δικαιούχοι είναι:

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάνει έναρξη μέχρι και 31/12/2017.
  • Νέες επιχειρήσεις  οι οποίες έχουν συσταθεί από 1/1/2018 έως 20/7/2020.

Ποσό χρηματοδότησης: Για τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης προγραμματίζεται να δοθούν συνολικά 4.400.000,00 € επιχορήγησης, που θα κατανεμηθούν ως εξής:

2.860.000€ για Υφιστάμενες επιχειρήσεις και 1.540.000€ για Νέες επιχειρήσεις.

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

  1. Να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στη παρούσα προκήρυξη. Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν την προκαταβολή ή την καταβολή επιχορήγησης.

       Ενδεικτικά αναφέρουμε τους επιλέξιμους ΚΑΔ:

  • Επεξεργασία λυμάτων
  • Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών.
  • Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων.
  1. Να λειτουργεί αποκλειστικά με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016, ή Συνεταιρισμό και να τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
  2. Να υποβάλλει ανά Α.Φ.Μ., μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης και να δηλώσει ως τόπο υλοποίησης της επένδυσης σε μία μόνο Περιφέρεια.
  3. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  4. Να διαθέτει τουλάχιστον το 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.

Επιλέξιμες δαπάνες

– Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος, έως 25%  του επενδυτικού σχεδίου.

– Μηχανήματα – Εξοπλισμός, έως 100%  του επενδυτικού σχεδίου.

– Μεταφορικά μέσα, έως 30% του επενδυτικού σχεδίου.

– Πιστοποίηση συστημάτων και Δαπάνες εργαστηριακών δοκιμών, έως 5% του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι του ποσού των 7.000 ευρώ ανά σύστημα διαχείρισης.

– Απόκτηση, επικύρωση & προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έως 5%  του επενδυτικού σχεδίου.

– Συμμετοχή σε εμπορικές Εκθέσεις, έως 15%  του επενδυτικού σχεδίου.

 

Ηλεκτρονικές υποβολές επιχειρηματικών σχεδίων είναι από 29/7/2020 έως 30/09/2020, ώρα 17.00.

Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.