Σκοπός του προγράμματος
Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων προκειμένου να προβούν στην προμήθεια θερμαντικών σωμάτων για εξωτερικούς χώρους προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς τους χώρους, καθώς η λειτουργία σε εξωτερικούς νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους όπου υπάρχει καλύτερος αερισμός συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Προϋπολογισμός δράσης
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 60 εκατ. € για το σύνολο της χώρας (50 εκατ. € για ΜΜΕ και 10 εκατ. € για μεγάλες).

Ύψος επιδότησης
Μέχρι 100 € για την προμήθεια κάθε θερμαντικού σώματος ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα. Μέγιστο ποσό ενίσχυσης για κάθε χώρο εστίασης: 5.000 €.

Ποιους αφορά;
Αφορά Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα και δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον από τους τομείς δραστηριότητας με ΚΑΔ :

56.10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
56.29.20 : Υπηρεσίες καντίνας
56.30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών
Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ των παραπάνω υποκατηγοριών.

Προϋποθέσεις αίτησης
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση, είναι οι ακόλουθες:
• Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)
• Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας).
• Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
• Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (de minimis)
• Η επιχείρηση να έχει ήδη προχωρήσει στην προμήθεια, αποπληρωμή των θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου και στη σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της, πριν από την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης.
• Η επιχείρηση υποβάλλει μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, για το σύνολο εγκαταστάσεων εστίασης που διαθέτει και για τις οποίες προμηθεύεται θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι εξωχώριες εταιρείες, καθώς και οι θυγατρικές εταιρείες Δημοσίων Οργανισμών.

Επιλεξιμότητα δαπανών
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει θερμαντικές συσκευές – μια ανά 10 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) νόμιμα χρησιμοποιούμενου εξωτερικού χώρου (αδειοδοτημένου από τις αρχές, πεζοδρόμιο κ.ο.κ. ή νόμιμου βάσει της άδειας λειτουργίας, βεράντες, ταράτσες κ.ο.κ.) και μέχρι 100 ευρώ έκαστη, οποιουδήποτε τύπου και η τοποθέτηση και λειτουργία τους γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται βάσει των τετραγωνικών μέτρων εξωτερικών χώρων σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης και με τα με κάθε τρόπο παραχωρημένα από λοιπούς φορείς (Δήμους, Λιμενικά Ταμεία, κλπ) καθώς και για τις εξωτερικές επιφάνειες που παραχωρήθηκαν με το άρθρο 65 του Ν. 4688/2020, ιδιόκτητα δηλαδή ή /και νοικιασμένα.

Προθεσμία υποβολής αίτησης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021 , ώρα 15:00.
Λήξη υποβολής αιτήσεων: Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021, ώρα 17:00.

Επισημάνσεις
Πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ο λήπτης της ενίσχυσης πρέπει να έχει ήδη προχωρήσει στην προμήθεια, αποπληρωμή των θερμαντικών σωμάτων
εξωτερικού χώρου καθώς και στη σχετική εγγραφή στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.

Επικοινωνήστε με την εταιρεία μας Φοροεπίλυσις Α.Ε. σε Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο για να υποβάλλετε την αίτηση σας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 4 Μαρτίου 2021. Είμαστε στη διάθεση σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.