Από 13 έως 30 Οκτωβρίου θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ένταξης στη δράση 3.c.4 της Περιφέρειας Κρήτης που επιδιώκει να στηρίξει τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης

Στόχος της δράσης είναι να στηρίξει τις επιχειρήσεις στην ανεπάρκεια ρευστότητας και υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου Covid-19.

Η δράση αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης)

Η επιχορήγηση που μπορεί να λάβει κάθε επιχείρηση (μια αίτηση ανά ΑΦΜ) σε κεφάλαιο κίνησης είναι ίση με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 3.000 ευρώ και μέγιστο τα 40.000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης, ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ.

Επιλέξιμες είναι υφιστάμενες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν έχοντας έδρα ή υποκατάστημα στην Κρήτη και λειτουργούν με τις τις εξής νομικές μορφές:

i. Ανώνυμη Εταιρεία
Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης
iii. Ομόρρυθμη Εταιρεία
iv. Ετερόρρυθμη Εταιρεία
v. Ι.Κ.Ε,
vi. Ατομική Επιχείρηση
vii. Ν.Ε.Π.Α.
viii. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει
ix. Συνεταιρισμός
x. Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

  • Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
  • Να έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την χρήση του 2019 έως την 28η/09/2020
  • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
  • Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση.
  • Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.
  • Το άθροισμα των εξόδων (αγορά α΄ υλών, παροχής υπηρεσιών, ενοικίων, προσωπικού, διαφόρων λειτουργικών εξόδων) να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 6.000 €

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι εξωχώριες εταιρείες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

 Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης που θα λάβει η επιχείρηση θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Αυτό θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.

Η επιλογή των επιδοτούμενων επιχειρήσεων θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων, βάσει της βαθμολογίας που θα λάβει η κάθε επιχείρηση και του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης

Στην δημοσίευση που θα ακολουθήσει σύντομα, θα γίνουν γνωστά τα κριτήρια βαθμολογίας των επιχειρήσεων, καθώς και λεπτομέρειες για το πρόγραμμα.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για την υποβολή και κατόπιν την παρακολούθηση της αίτησής σας.