Η ΗΔΙΚΑ αρχίζει την ετοιμασία της απλής εφαρμογής για το κοινωνικό μέρισμα, η οποία θα ανοίξει κατά πάσα πιθανότητα στις 17 του μήνα, με σκοπό να δέχεται αιτήσεις ως τις 26 Δεκεμβρίου. Οι δικαιούχοι θα πληρωθούν πριν τις 31 Δεκεμβρίου.

Η αίτηση θα γίνεται με χρήση των κωδικών Taxisnet.

Οι δικαιούχοι για το κοινωνικό μέρισμα:

 

1η ομάδα: Οικογένειες με 4 τέκνα και άνω με φορολογητέο εισόδημα στην τελευταία φορολογική δήλωση έως 20.000 ευρώ.

2η ομάδα: Οικογένειες που τουλάχιστον ένα από τα μέλη της είναι μακροχρόνια άνεργος (δηλαδή πάνω από 12 μήνες), με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο και συνολικό ετήσιο εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Αφορά και μονογονεϊκές οικογένειες.

3η ομάδα: Οικογένεια και με τους δύο γονείς γονείς βραχυχρόνια άνεργους, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο μέλος και με συνολικό ετήσιο εισόδημα το 2018 έως 15.000 ευρώ.

4η ομάδα: Οικογένειες με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο μέλος ΑΜΕΑ έως 24 ετών –Ανεξαρτήτως εισοδήματος κατά την τελευταία φορολογική δήλωση

                                        

Προϋποθέσεις για την καταβολή του μερίσματος θα είναι:

Α) Τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς του νοικοκυριού θα πρέπει να διαμένει, νόμιμα και μόνιμα, στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία 10 έτη (προκύπτει από την υποβολή φορολογίας εισοδήματος την τελευταία 10-ετία).

Β) Και οι δύο γονείς του νοικοκυριού να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Γ) το άθροισμα των καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού, σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, καθώς και η τρέχουσα αξία μετοχών και ομολογιών, να μην υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ

Τα ποσά που θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων θα είναι ακατάσχετα, αφορολόγητα και δεν θα μπορούν να συμψηφιστούν με οποιεσδήποτε άλλες οφειλές του δικαιούχου.