Σημαντικό φορολογικό κίνητρο για επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν σε διαφήμιση στα έτη 2020 και 2021, βάσει του άρθρου 22Γ που προστίθεται στο Ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

Επιχείρηση που επιθυμεί το 2020 να διαφημιστεί, μπορεί να προσαυξήσει τη δαπάνη της έως 100% αρκεί να φτάσει τουλάχιστον του 70% στου ποσού της διαφήμισης που δαπάνησε το 2019.

H διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιεί η επιχείρηση κατά τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, αφορά:

1) στην ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών και χορηγικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή  δημοσιεύσεων ή

2) στην αγορά χρόνου ή χώρου, με σκοπό τη μετάδοση ή καταχώριση δια των ακόλουθων Μέσων Ψυχαγωγίας:

  • της τηλεόρασης,
  • του ραδιοφώνου,
  • του κινηματογράφου,
  • του διαδικτύου,
  • των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών μέσων και εργαλείων εφόσον η μετάδοση ή η καταχώριση στις υποπ. βδ) και βε) πραγματοποιήθηκε από επιχείρηση που έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης του άρθρου 52 του Ν. 4339/2015 (Α΄ 133) και
  • των εφημερίδων και περιοδικών, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) για το φορολογικό έτος 2020 και κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το φορολογικό έτος 2021 υπό προϋποθέσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με νέα διάταξη που ψηφίστηκε πρόσφατα, για το φορολογικό έτος 2020, οι επιχειρήσεις μπορούν να εκπέσουν φορολογικά σε ποσοστό συνολικά 200% (προσαύξηση 100%) τη διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιούν, εφόσον το ύψος της δαπάνης αυτής είναι ίσο, κατ’ ελάχιστο, με τη διαφημιστική δαπάνη του 2019, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί προ της έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων κύκλου εργασιών (τζίρου). Αντίστοιχα, για το φορολογικό έτος 2021, η διαφημιστική δαπάνη θα εκπίπτει φορολογικά σε ποσοστό συνολικά 160% (προσαύξηση 60%), εφόσον το ύψος της δαπάνης υπερβαίνει κατά 5% την αντίστοιχη του 2019, η τελευταία υπολογιζόμενη όπως παραπάνω.

Κατ’ εξαίρεση, για τις επιχειρήσεις που ανέστειλαν αναγκαστικά τη λειτουργία τους ή επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης της COVID-19, η ελάχιστη απαιτούμενη διαφημιστική δαπάνη για το 2020 μειώνεται στο 70% της αντίστοιχης του 2019. Στην έννοια της διαφημιστικής δαπάνης εμπίπτει η δαπάνη που καταβάλλεται για διαφημιστικές ενέργειες που περιγράφονται στο νόμο, στις οποίες περιλαμβάνονται, κυρίως, οι υπαίθριες διαφημίσεις, τα διαφημιστικά και χορηγικά μηνύματα, η αγορά χρόνου ή χώρου για προβολή μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος), καθώς και μέσω του διαδικτύου και των υπηρεσιών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, το εν λόγω φορολογικό κίνητρο έχει ως στόχο την τόνωση της κατανάλωσης και ως εκ τούτου την ενίσχυση του εμπορίου, το οποίο δοκιμάζεται σημαντικά από την πανδημία (ν.4728/2020).

Βάσει της νέας αυτής διάταξης, δίνεται κίνητρο στις επιχειρήσεις να αναθέσουν στην εταιρεία σας τη διαφημιστική τους δαπάνη καθώς αυτή θα διπλασιαστεί στα έξοδά τους για τη χρήση του 2020, έχοντας σημαντική φορολογική ελάφρυνση. Αντίστοιχα, μπορείτε και εσείς να εκμεταλλευθείτε το συγκεκριμένο φορολογικό κίνητρο μέσω διαφήμισης της εταιρείας στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, τύπος), στο διαδίκτυο και στις υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Παράδειγμα:

Επιχείρηση η οποία πραγματοποίησε το έτος 2019 δαπάνες διαφήμισης ύψους 10.000,00€ και είναι στις επιχειρήσεις που ανέστειλαν αναγκαστικά τη λειτουργία τους ή επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης της COVID-19, αν έχουν πραγματοποιήσει στο 2020 κατ’ ελάχιστο διαφημιστική δαπάνη 7.000,00€, θα εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας 14.000,00€, με αποτέλεσμα τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης κατά 3.360,00€

Αντίστοιχα, αν δεν είναι στις επιχειρήσεις που ανέστειλαν αναγκαστικά τη λειτουργία τους ή επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης της COVID-19, η ελάχιστη διαφημιστική δαπάνη που απαιτείται είναι 10.000,00€ και από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης θα εκπέσει ποσό 20.000,00€, με αποτέλεσμα τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης κατά 4.800,00€.