Ένα νέο ψηφιακό ασφαλιστικό σύστημα επιδιώκεται να δημιουργηθεί με τις διατάξεις που προωθούνται στο σχέδιο νόμου του υπ. Εργασίας, με τίτλο «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)».

Επιχειρείται, η δημιουργία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), ενώ ολοκληρώνεται οριστικά η μεγαλύτερη διοικητική και οργανωτική ενοποίηση, καθώς ενοποιούνται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς απονομής σύνταξης και εφάπαξ παροχής. Ταυτόχρονα, θεσπίζεται η ψηφιακή σύνταξη. Με λίγα λόγια, στον e-ΕΦΚΑ θα εντάσσονται ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης και ο κλάδος εφάπαξ παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, οι οποίοι θα λειτουργούν µε οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και στους οποίους θα παρακολουθούνται αυτοτελώς οι εισφορές και οι παροχές ανά κλάδο.

e-ΕΦΚΑ και ψηφιακή σύνταξη
Στην αιτιολογική έκθεση, «το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μεταβαίνει σε νέα εποχή, καθώς δημιουργείται για πρώτη φορά ένας εθνικός φορέας ασφάλισης, ο e-Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) Σε αυτόν εντάσσονται και το ΕΤΕΑΕΠ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών). Έτσι επιτυγχάνεται οργανωτική και διοικητική ενοποίηση, ενώ διατηρείται ο διαχωρισμός του υπολογισμού της σύνταξης από τους επιμέρους κλάδους  (κύριας σύνταξη, επικουρικής ασφάλιση, εφάπαξ παροχή).
Στόχος είναι να μειωθεί η ανασφάλεια που έχουν οι ασφαλισμένοι, ως προς τη διαδικασία απονομής της σύνταξης, ενώ, παράλληλα, εκσυγχρονίζεται και βελτιώνεται το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας από το στάδιο της αίτησης έως το στάδιο της έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης, δηλαδή ο χρόνος απονομής της σύνταξης μειώνεται.
Επίσης, επιτυγχάνεται η άμεση και η ταυτόχρονη απονομή όλων των παροχών (κύρια σύνταξη, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ) και θεσπίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η «ψηφιακή σύνταξη», που ελαχιστοποιεί τον απαραίτητο χρόνο για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται σήμερα για την απονομή της σύνταξης, με τη μεταβίβαση της αίτησης συνταξιοδότησης από φορέα σε άλλο φορέα κλπ.

Οφέλη του e-EΦΚΑ
Στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις με τις οποίες ο νέος Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης μετασχηματίζεται συγχρόνως σε Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), ο οποίος θα υλοποιήσει τη μέγιστη θεσμική τομή της απονομής ψηφιακής σύνταξης. Τα οφέλη θα είναι συνοπτικά:

  • ταχύτερη διευθέτηση σημαντικού αριθμού εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης,
  • καταπολέμηση της γραφειοκρατίας,
  • ενοποιημένη αίτηση συνταξιοδότησης για την κύρια και επικουρική ασφάλιση
  • κοινό ειδοποιητήριο εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους με ταυτότητα πληρωμής κ.ά.
  • δυνατότητα διαδικτυακής πρόσβασης του πολίτη σε ψηφιακές υπηρεσίες,
  • ψηφιακός μετασχηματισμός της διαδικασίας απονομής σύνταξης,
  • δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών,
  • διαλειτουργικότητα των συστημάτων, με σεβασμό στη διασφάλιση της ανωνυμίας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το ψηφιακό σύστημα ασφαλιστικής ιστορίας ΑΤΛΑΣ, που αποτελούν τους βασικούς πυλώνες για τη μετάβαση στην ψηφιακή σύνταξη»