Η Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» έχει σαν βασικό στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

 • Υποβολή αιτήσεων : 23/3/2017- 17/5/2017

 • Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:

 

 1. Έρευνα και ανάπτυξη από ΜΜΕ ή ομάδες ΜΜΕ

 2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς

 3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων από μεμονωμένες επιχειρήσεις

 • Επιλέξιμες Δραστηριότητες:

 

Α) δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (Βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας)

Β) Δράσεις προώθησης της καινοτομίας: απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και ανάπτυξης

Γ) Συμμετοχές σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο την περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη του συγκεκριμένου έργου

 • Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας:
 1. Υλικά κατασκευές

 2. Τουρισμός Πολιτισμός Δημιουργικές Βιομηχανίες

 3. Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων

 4. Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη

 5. Υγεία και Φάρμακα

 6. Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα

 7. Ενέργεια

 8. Τεχνολογικές Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ποσοστό επιδότησης:

Επιλέξιμες δραστηριότητες

μεσαίες επιχειρήσεις μικρές επιχειρήσεις

έργα έρευνας και ανάπτυξης

βιομηχανική έρευνα

60%

70%

βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις

75%

80%

πειραματική ανάπτυξη

35%

45%

πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις

50%

60%

μελέτη σκοπιμότητας

60%

70%

καινοτομία για ΜΜΕ

50%

50%

συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

50%

50%

 • Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:

 • Δαπάνες προσωπικού

 • Δαπάνες παγίων (οργάνων και εξοπλισμού & κτιρίων και γηπέδων)

 • Δαπάνες σε εξωτερικούς παρόχους ( Έρευνα επί συμβάσει, Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, Συμβουλευτικές υπηρεσίες)

 • Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες (Δαπάνες ταξιδιών, Δαπάνες δημοσιότητας, Αναλώσιμα, Λοιπές λειτουργικές δαπάνες)

 • Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας

 • Δαπάνες καινοτομίας (Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού, Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας)

 • Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

 • Συνολικός προϋπολογισμός να μην υπερβαίνει τις 200.000€ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση, 350.000€ εάν συμμετέχουν 2 επιχειρήσεις κ.ο.κ.

 • Διάρκεια υλοποίησης έως 3 χρόνια από την απόφαση ένταξης

 

 • Πρέπει να υπάρχει διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων με αναπηρία.

 

 • Πρέπει το κάθε έργο ΕΤΑΚ να διαθέτει Επιστημονικό Υπεύθυνο