Δικαιούχοι: Άτομα που παρέχουν εργασία στην Ελλάδα, εφ’ όσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) και ασκούν ένα από τα πιο κάτω επαγγέλματα: οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικης ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χείριστη και βοηθού χείριστη κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου , μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτη.

Στην παραπάνω διάταξη ανήκουν και οι μισθωτοί της ναυπ/κής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνταξιούχοι, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και την 10/9/2017, που κατά το έτος 2017 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για την λήψη του βοηθήματος έτους 2017, δικαιούνται το εποχικό βοήθημα εφ’ όσον το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερο από το ποσό των 495,75 €. Όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11/9/2017 και μετά, και πληρούν τις προϋποθέσεις, είναι δικαιούχοι του βοηθήματος.

Μη δικαιούχοι 1. όσοι συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης κατά τον χρόνο καταβολής του βοηθήματος. Στη περίπτωση που η τακτική επιδότηση ανεργίας εμπίπτει μέσα στην περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/9 – 30/11), τότε το εποχικό βοήθημα συμψηφίζεται με το αντίστοιχο ποσό της τακτικής ανεργίας. 2. Στερούνται το ειδικό εποχικό βοήθημα του έτους στο οποίο περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο διάστημα της εκπαίδευσής τους, οι δικαιούχοι που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ και λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα. (παρ. 5α, άρθρου 37 Ν. 1836/89). 3. Συνταξιούχοι, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης έως 10/9/2017, που κατά το έτος 2017 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα αλλά το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μεγαλύτερο από 495,75 €.

Έναρξη και λήξη υποβολής αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος. Την 12/10/2017 ξεκινά ηλεκτρονικά η υποβολή των αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος στις επαγγελματικές κατηγορίες εργαζομένων, που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 όπως ισχύει. Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος ορίζεται η 30/11/2017. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και στα ΚΕΠ από την 18/10/ 2017. Η πίστωση θα ολοκληρώνεται μετά την πάροδο 15 εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης.

Ύψος Εποχικού Βοηθήματος

λάδοςΠροϋπόθεση να έχουν πραγματοποιήσει, μέσα στο προηγούμενο έτος, αριθμό ημερομισθίων:Ύψος επιδόματος (σε ευρώ)
A1Δασεργάτες-ρητινοσυλλέκτες50-240720,05
2Καπνεργάτες50-210720,05
3Αγγειοπλάστες-κεραμοποιοί -πλινθοπλάστες50-210720,05
4Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη50-210720,05
B1Μουσικοί-τραγουδιστές50-210514,35
3Υποδηματεργάτες50-210514,35
4Χειριστές-βοηθοί χειριστών κιν/φου50-210514,35
5Ελεγκτές κιν/φου-θεάτρου50-210514,35
6Ταμίες κιν/φου-θεάτρου50-210514,35
7Τεχνικοί- κιν/φου & τηλεόρασης50-210514,35
8Ταξιθέτες θεάτρου-κιν/φου (άρθ. 22 Ν 2556/9750-210514,35
9Χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λ.π. μηχανημάτων (απαραίτητη η άδεια χειριστή και βεβαίωση από το οικείο σωματείο)70-210514,35
10Μισθωτοί τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου75 και όχι άνω των 50 από 1/10-31/12514,35
Γ1Σμυριδορύκτες Νάξου50-2401.028,65
Δ1Οικοδόμοι95-210761,20

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας είτε στο γραφείο μας στο Ηράκλειο 2810282135, ή στο γραφείο μας στον Άγιο Νικόλαο 2841027001.