Δικαιούχοι: Άτομα που παρέχουν εργασία στην Ελλάδα, εφ’ όσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) και ασκούν ένα από τα πιο κάτω επαγγέλματα: οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικης ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χείριστη και βοηθού χείριστη κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου , μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σμυριδεργάτη.

Στην παραπάνω διάταξη ανήκουν και οι μισθωτοί της ναυπ/κής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνταξιούχοι, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και την 10/9/2017, που κατά το έτος 2017 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα και έχουν τις προϋποθέσεις για την λήψη του βοηθήματος έτους 2017, δικαιούνται το εποχικό βοήθημα εφ’ όσον το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μικρότερο από το ποσό των 495,75 €. Όσοι καθίστανται συνταξιούχοι από 11/9/2017 και μετά, και πληρούν τις προϋποθέσεις, είναι δικαιούχοι του βοηθήματος.

Μη δικαιούχοι 1. όσοι συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης κατά τον χρόνο καταβολής του βοηθήματος. Στη περίπτωση που η τακτική επιδότηση ανεργίας εμπίπτει μέσα στην περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/9 – 30/11), τότε το εποχικό βοήθημα συμψηφίζεται με το αντίστοιχο ποσό της τακτικής ανεργίας. 2. Στερούνται το ειδικό εποχικό βοήθημα του έτους στο οποίο περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο διάστημα της εκπαίδευσής τους, οι δικαιούχοι που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ και λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα. (παρ. 5α, άρθρου 37 Ν. 1836/89). 3. Συνταξιούχοι, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης έως 10/9/2017, που κατά το έτος 2017 ασκούσαν ένα από τα παραπάνω επαγγέλματα αλλά το ποσό της σύνταξης που λαμβάνουν (κύρια και επικουρική) είναι μεγαλύτερο από 495,75 €.

Έναρξη και λήξη υποβολής αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος. Την 12/10/2017 ξεκινά ηλεκτρονικά η υποβολή των αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος στις επαγγελματικές κατηγορίες εργαζομένων, που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 όπως ισχύει. Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος ορίζεται η 30/11/2017. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση και στα ΚΕΠ από την 18/10/ 2017. Η πίστωση θα ολοκληρώνεται μετά την πάροδο 15 εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης.

Ύψος Εποχικού Βοηθήματος

λάδος Προϋπόθεση να έχουν πραγματοποιήσει, μέσα στο προηγούμενο έτος, αριθμό ημερομισθίων: Ύψος επιδόματος (σε ευρώ)
A 1 Δασεργάτες-ρητινοσυλλέκτες 50-240 720,05
2 Καπνεργάτες 50-210 720,05
3 Αγγειοπλάστες-κεραμοποιοί -πλινθοπλάστες 50-210 720,05
4 Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη 50-210 720,05
B 1 Μουσικοί-τραγουδιστές 50-210 514,35
3 Υποδηματεργάτες 50-210 514,35
4 Χειριστές-βοηθοί χειριστών κιν/φου 50-210 514,35
5 Ελεγκτές κιν/φου-θεάτρου 50-210 514,35
6 Ταμίες κιν/φου-θεάτρου 50-210 514,35
7 Τεχνικοί- κιν/φου & τηλεόρασης 50-210 514,35
8 Ταξιθέτες θεάτρου-κιν/φου (άρθ. 22 Ν 2556/97 50-210 514,35
9 Χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λ.π. μηχανημάτων (απαραίτητη η άδεια χειριστή και βεβαίωση από το οικείο σωματείο) 70-210 514,35
10 Μισθωτοί τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου 75 και όχι άνω των 50 από 1/10-31/12 514,35
Γ 1 Σμυριδορύκτες Νάξου 50-240 1.028,65
Δ 1 Οικοδόμοι 95-210 761,20

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας είτε στο γραφείο μας στο Ηράκλειο 2810282135, ή στο γραφείο μας στον Άγιο Νικόλαο 2841027001.