Από 03.08.20 έως 30.09.20*,  οι δανειολήπτες που επλήγησαν από τον Covid-19 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ψηφιακά αίτηση κρατικής επιδότησης, τόσο για εξυπηρετούμενα όσο και για μη εξυπηρετούμενα δάνεια με υποθήκη στην Α΄ κατοικία, για να επιδοτηθούν μεγάλο ποσοστό της δόσης του δανείου τους.

 

Δικαιούχοι

 • φυσικά πρόσωπα-εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν πληγεί από τον Covid-19,
 • άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη,
 • ελεύθεροι επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους και αγρότες
 • φυσικά πρόσωπα που έχουν υποστεί μείωση του μισθού τους και
 • επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους,
 • όσοι έλαβαν την Επιστρεπτέα Προκαταβολή,
 • φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καθώς και
 • ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.

 

Για τις κατηγορίες αυτές, το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» παρέχει για 9 μήνες επιδότηση της μηνιαίας δόσης του δανείου με υποθήκη στην Α΄ κατοικία.

Κριτήρια και επιδότηση, ανά είδος δανείου

Α. Εξυπηρετούμενα δάνεια

Για την επιδότηση των εξυπηρετούμενων δανείων, τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται είναι:

 • η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ
 • το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ ανά τράπεζα
 • το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 24.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 18.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (έως 3 μέλη), ήτοι μέγιστο ποσό 57.000 ευρώ
 • οι καταθέσεις της οικογένειας να μην ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ
 • η συνολική ακίνητη περιουσία της οικογένειας να μην ξεπερνά τις 600.000 ευρώ
 • η αξία των μεταφορικών μέσων που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας 3ετίας να μην ξεπερνά τις 80.000 ευρώ.

Σε αυτή την περίπτωση, η επιδότηση της μηνιαίας δόσης είναι :

 • 90% το α΄ τρίμηνο,
 • 80% το β’ τρίμηνο και
 • 70% το γ΄ τρίμηνο.

με ανώτατο ύψος της ενίσχυσης 600 ευρώ/μήνα.

 

Β. Μη εξυπηρετούμενα δάνεια

Στις περιπτώσεις των «κόκκινων» δανείων, τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται είναι:

 • η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ
 • το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ
 • το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 17.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 13.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (έως 3 μέλη), ήτοι μέγιστο ποσό 45.000 ευρώ
 • οι καταθέσεις της οικογένειας να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ
 • η συνολική ακίνητη περιουσία της οικογένειας να μην ξεπερνά τις 500.000 ευρώ
 • η αξία των μεταφορικών μέσων που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας 3ετίας να μην ξεπερνά τις 80.000 ευρώ

 

Σε αυτή την περίπτωση, η επιδότηση της μηνιαίας δόσης είναι :

80% το α΄ τρίμηνο,

70% το β’  τρίμηνο και

60% το γ΄ τρίμηνο,

με ανώτατο ύψος της ενίσχυσης 500 ευρώ/μήνα.

 

Γ. Μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν καταγγελθεί 

Για την επιδότηση των «κόκκινων» δανείων, τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται είναι:

 • η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ
 • το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 130.000 ευρώ
 • το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 12.500 ευρώ, προσαυξημένο κατά 8.500 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος (έως 3 μέλη), ήτοι μέγιστο ποσό 36.000 ευρώ
 • οι καταθέσεις της οικογένειας να μην ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ
 • η συνολική ακίνητη περιουσία της οικογένειας να μην ξεπερνά τις 280.000 ευρώ
 • η αξία των μεταφορικών μέσων που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας 3ετίας να μην ξεπερνά τις 80.000 ευρώ
 • εφόσον υπάρχει συνοφειλέτης ή εγγυητής στο δάνειο, τότε αυτός:
 • να έχει αποδεδειγμένα πληγεί οικονομικά από τον κορονοϊό και για τον λόγο αυτό να έχει ενταχθεί σε τουλάχιστον ένα από τα μέτρα Κρατικής υποστήριξης, στο πλαίσιο του Covid – 19
 • να έχει ατομικό εισόδημα του που δεν ξεπερνά τις 15.500 ευρώ
 • να έχει συνολική ακίνητη περιουσία που δεν ξεπερνά τις 280.000 ευρώ.

 

Σε αυτή την περίπτωση, η επιδότηση της μηνιαίας δόσης είναι :

 • 60% το α΄ τρίμηνο,
 • 50% το β’ τρίμηνο και
 • 30% το γ΄ τρίμηνο

με ανώτατο ύψος ενίσχυσης 300 ευρώ/μήνα.

 

Δ. Πολλαπλές κατηγορίες δανείων

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης διαθέτει δάνεια διαφορετικών κατηγοριών, διευκρινίζεται ότι:

 • εάν ο οφειλέτης διαθέτει έστω και ένα καταγγελμένο δάνειο 1ης κατοικίας, τότε η επιλεξιμότητά του κρίνεται με βάση τα κριτήρια που ισχύουν για τα καταγγελμένα δάνεια (σημείο 8Γ ανωτέρω)
 • εάν ο οφειλέτης δεν διαθέτει καταγγελμένο δάνειο 1ης κατοικίας, τότε η επιλεξιμότητά του κρίνεται με βάση την κατηγορία του δανείου που έχει το μεγαλύτερο ανεξόφλητο υπόλοιπο (σημείο 8Α ή σημείο 8Β ανωτέρω).

 

Οι κυρώσεις

Όλοι ο αιτούντες  θα υπογράψουν αίτηση με την οποία θα αποδέχονται την άρση του φορολογικού και του τραπεζικού απορρήτου, προκειμένου η πλατφόρμα να αναζητήσει τυχόν κρυφή περιουσία ή εισοδήματα.

Παράλληλα θα δεσμεύονται ότι θα εξυπηρετούν κανονικά το στεγαστικό τους δάνειο, για διάστημα από 6 έως 18 μήνες, μετά την ολοκλήρωση του 9μήνου της επιδότησης.

Οι κυρώσεις είναι αυστηρές τόσο για την περίπτωση που διαπιστωθεί ότι επιχειρήθηκε η παραπλάνηση της πλατφόρμας  όσο και αν ο δικαιούχος, δεν συνεχίσει την αποπληρωμή του δανείου. Ειδικότερα:

Όσοι επιδοτηθέντες διακόψουν την κανονική πληρωμή των δόσεων, μετά τη λήξη της επιδότησης και εντός 6 – 18 μηνών, τότε θα κληθούν να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης που έλαβαν και με τόκο 2% μηνιαίως. Το ποσό θα βεβαιωθεί ως έσοδο προς το δημόσιο και θα επιδιωχθεί η είσπραξή του με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων  Εσόδων, δηλαδή με κατασχέσεις κ.λπ. Δηλαδή, θα βρεθούν κόκκινοι τόσο απέναντι στις τράπεζες όσο και απέναντι στο Δημόσιο!

Όσοι λάβουν επιδότηση, αλλά διαπιστωθεί εκ των υστέρων από διασταυρώσεις ότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια είτε επειδή είχαν και άλλα εισοδήματα, είτε περιουσιακά στοιχεία που απέκρυψαν είτε δεν ήταν «πληττόμενοι»,  τότε θα κληθούν να επιστρέψουν στο δημόσιο όλο το ποσό της επιδότησης που έλαβαν και με τόκο 5%, από το χρόνο καταβολή τους.

 

*30/9/2020 ανακοινώθηκε παράταση του προγράμματος, έως 31/10/2020