Όσον αφορά την απασχόληση  εργατών γης, ο τρόπος αμοιβής και ασφάλισης τους γίνεται με εργόσημο ΟΓΑ.  Ο εργοδότης  αντί για το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή για την παρεχόμενη αγροτική εργασία, αποδίδει στον εργάτη γης που απασχολεί, εργόσημο ονομαστικής αξίας ίσης με την αμοιβή που έχει συμφωνηθεί μεταξύ τους.

Με βάση την εργατική νομοθεσία θα πρέπει να υπάρχει πίνακας προσωπικού στον οποίο να αναγράφονται οι ώρες και οι ημέρες απασχόλησης του εργαζόμενου. Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν έχει απασχολήσει ξανά προσωπικό πρέπει να καταθέσει στην επιθεώρηση εργασίας χειρόγραφα πίνακα προσωπικού και να τον δείξει εφόσον του ζητηθεί από τυχόν έλεγχο από την αρμόδια υπηρεσία

 

Οδηγίες για την αγορά εργοσήμου

Ο εργοδότης, για την έκδοση – αγορά εργοσήμου ΟΓΑ, προσέρχεται στα ΕΛΤΑ ή στην Τράπεζα, δηλώνει τον ΑΜΚΑ του και τον ΑΦΜ του και αγοράζει εργόσημο για κάθε εργάτη γης που απασχολεί. Η αγορά εργοσήμου από ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) που απασχολούν εργάτες γης γίνεται με τον ΑΜΚΑ τού εκπροσώπου της εταιρείας και τον ΑΦΜ της εταιρείας. Κάθε εργόσημο έχει δύο στελέχη – αντίτυπα. Ένα για τον εργοδότη και ένα για τον εργαζόμενο. Κατά την παράδοση του εργοσήμου στον εργαζόμενο, ο εργοδότης συμπληρώνει στο εργόσημο τα στοιχεία του εργαζόμενου (ΑΜΚΑ και/ή ονομαστικά στοιχεία) και την ημερομηνία πληρωμής, ενώ ο εργαζόμενος το υπογράφει, επιβεβαιώνοντας έτσι την πληρωμή του με εργόσημο.

Απασχόληση εργαζομένων σε ελαιουργείο:

 

Η απασχόληση εργαζομένων σε ελαιουργείο μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους, ανάλογα με τον φορέα απασχόλησης που είναι ασφαλισμένοι οι εργαζόμενοι.   Όταν ο εργαζόμενος είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ και είναι ασφαλιστικά ενήμερος μπορεί να απασχοληθεί για έξι μήνες στο ελαιουργείο χωρίς πρόσθετη ασφάλιση στο ΙΚΑ. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν είναι  ασφαλισμένος στον ΟΓΑ ή δεν είναι ασφαλιστικά ενήμερος, θα πρέπει να ασφαλιστεί στο ΙΚΑ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει πίνακας προσωπικού, στον οποίο θα αναγράφονται οι ώρες και οι ημέρες απασχόλησης των εργαζομένων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση,  χρειαστείτε επικοινωνήστε με το γραφείο μας στο τμήμα μισθοδοσίας, υπεύθυνη: Παπαδάκη Πόπη