Για πρώτη φορά η δυνατότητα δήλωσης πρόσθετων τετραγωνικών ακινήτων στους Δήμους χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις παρελθόντων ετών

Σύμφωνα με το άρθρο 51, παράγραφος 2 του Ν.4647/2019 “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις” ΦΕΚ Α΄204/16.12.2019 που νομοθετήθηκε πρόσφατα, δίνεται λύση σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων -στους Δήμους όλης της χώρας- που τα τετραγωνικά των ακινήτων τους έχουν διαφορές από αυτά που έχουν δηλωθεί στους Δήμους. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων είναι η 31η Μαρτίου 2020, ενώ η πληρωμή των πρόσθετων εμβαδών θα αρχίσει από την 1.1.2020, όποτε και αν δηλωθούν.

Αναλυτικότερα δίνεται η δυνατότητα πλέον σε κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου να διορθώσει τα τετραγωνικά του ακίνητου του στον οικείο ΟΤΑ, εφόσον ο ιδιοκτήτης έχει δηλώσει το ακίνητο με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό. Η διόρθωση δεν θα επιφέρει πρόστιμα παρελθόντων ετών, ούτε αναδρομικές χρεώσεις όπως προέβλεπε η μέχρι σήμερα νομοθεσία, ιδιαίτερα για τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων.

Η ρύθμιση αυτή αφορά κάθε είδους ακίνητα, όπως κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους κτιρίων και πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς και ακάλυπτους χώρους, νόμιμα ή τακτοποιημένα αυθαίρετα και περιλαμβάνει κάθε είδους φόρους, τέλη και εισφορές προς τους Δήμους της χώρας, όπως τέλη καθαριότητας και φωτισμού, ΤΑΠ και δημοτικούς φόρους.

Η δήλωση καλό είναι να γίνει από όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε όσους έχουν προβεί σε τακτοποίηση αυθαιρέτων. Το πρώτο βήμα είναι να ελέγξουν τα δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, νερού κλπ και να τα συγκρίνουν με τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου τους μετά την τακτοποίησή του. Εάν υπάρχει διαφορά, πρέπει στη συνέχεια να προβούν στις τυχόν διορθωτικές δηλώσεις, στην υπηρεσία του Δήμου που ανήκει το ακίνητο.

Παραθέτουμε απόσπασμα της απόφασης:

«Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης  για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020 χωρίς επιβολή προστίμων για την μη υποβολή  ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγουμένου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνον από την 1.1.2020.».