Με βάση την παρ. 1 του άρθρου 97 του Ν.4387/2016, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών ασφαλισμένων παλαιών και νέων (πριν το 1993 και μετά), από 01.06.2019 έως 31.05.2022, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και 3,25% για τον εργοδότη, επί των μηνιαίων μικτών αποδοχών του εργαζομένου.

Σημειώνεται ότι, από 01.06.2016 έως 31.05.2019 βάση της προαναφερόμενης παραγράφου, τα ποσοστά για ασφαλισμένο και εργοδότη για τον υπολογισμό του ποσού της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α. ήταν 3,50% και 3,50% αντίστοιχα.

Συνεπώς, από 01.06.2019, το συνολικό ποσοστό για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α. που καταβάλλουν και πληρώνουν οι εργοδότες μηνιαίως, μειώνεται κατά 0,50%, με αποτέλεσμα ο μισθωτός εργαζόμενος και εργοδότης να έχουν ένα μηνιαίο κέρδος στο ύψος των 1,62€.

 

Παράδειγμα στον βασικό μισθό των μισθωτών με πακέτο κάλυψης 101

Τα ίδια ποσοστά ισχύουν και για τους ημερομίσθιους, με τη διαφορά ότι ο εργαζόμενος έχει ένα μηνιαίο κέρδος στο ύψος των 1,89€ ενώ ο εργοδότης 1,88€.

 

Παράδειγμα στον βασικό μισθό των ημερομίσθιων με πακέτο κάλυψης 101

Η Συντακτική ομάδα του γραφείου Φοροεπίλυσις