Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων ”Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ”

Η Δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000 €, στοχεύει στην αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Στις επιλέξιμες δαπάνες των Δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμός , πιστοποίηση προϊόντων, δαπάνες marketing, καθώς και δαπάνες για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας. Η κάθε επιμέρους Δράση καλύπτει διαφορετικού ύψους επενδυτικά σχέδια.

Δράση 1- Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ: Αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001 € έως και 1.000.000 €. Επιλέξιμες θα είναι οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Οι βασικές επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν: i. Δαπάνες για κτηριακές και λοιπές εγκαταστάσεις: Κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, ii. Δαπάνες εξοπλισμού: Μηχανήματα και εξοπλισμός, iii. Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών: Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας, ετικέτας, branding, δαπάνες προβολής, συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, τεχνικές μελέτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες , iv. Μεταφορικά μέσα, v. Μισθολογικό κόστος: Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων.

Δράση 2-Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ: Αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 € έως και 200.000 €. Επιλέξιμες θα είναι οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τουλάχιστον δυο (2) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν:  i. Δαπάνες για κτηριακές και λοιπές εγκαταστάσεις: Κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, ii. Δαπάνες εξοπλισμού: Μηχανήματα και εξοπλισμός, iii. Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών: Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας, ετικέτας, branding, δαπάνες προβολής, συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, τεχνικές μελέτες, συμβουλευτικές υπηρεσίες , iv. Μεταφορικά μέσα, v. Μισθολογικό κόστος: Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων.

 

Οι δράσεις ενθαρρύνουν επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

*Σημείωση: Επισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ » είτε μόνο στη «Δράση 2– «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να  ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Τμήμα Οικονομοτεχνικών Μελετών
& Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Ηράκλειο Μενελάου Παρλαμά 23, Κόμβος Γιόφυρο / 71304
Τ: 2810 282135

Άγιος Νικόλαος Ανδρέα Παπανδρέου 36, 72100
Τ: 28410 27001