Οκτώ νέα προγράμματα αναμένεται να ξεκινήσουν τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και θα έχουν ως στόχο την προώθηση του μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, τη δημιουργία clusters και την εξειδίκευση των εργαζομένων.

Προτεραιότητα του νέου ΕΣΠΑ είναι η χρηματοδότηση υφιστάμενων αλυσίδων αξίας οι οποίες περιλαμβάνουν δυναμικούς κλάδους με τάση για εξωστρέφεια, όπως ενδεικτικά είναι:

  • ο τουρισμός
  • η αγροδιατροφή
  • η εφοδιαστική αλυσίδα (logistics)
  • η ανακύκλωση
  • οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ)

Τα συνολικά κονδύλια του ΕΣΠΑ για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, ανέρχονται σε σχεδόν 26,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 20,9 δισ. ευρώ προέρχονται από την ΕΕ (κοινοτική συμμετοχή) και τα 5,3 δισ. ευρώ από την Ελλάδα. Ο στόχος είναι εντός του Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση των τομεακών και επιχειρησιακών προγραμμάτων με τις κοινοτικές αρχές, ώστε τον Οκτώβριο να έχει δοθεί το πράσινο φως επί όλων των προγραμμάτων και το Νοέμβριο να αρχίσει η έκδοση των πρώτων χρηματοδοτικών προσκλήσεων του νέου ΕΣΠΑ.

 

Πόροι:

Οι πόροι που θα κατανεμηθούν στην Ελλάδα από την Πολιτική Συνοχής για την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται στα 21,1 δισ. ευρώ και θα οδηγήσουν σε 26,7 δισ. ευρώ συνολικούς επενδυτικούς πόρους, αυξημένους κατά 7% σε σχέση με την αντίστοιχη κατανομή της περιόδου 2014-2020. Από αυτά, 10,8 δισ. ευρώ θα δοθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 5,6 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), 3 δισ. ευρώ από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), 1,4 δισ. από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ), 0,37 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ), 0,8 δισ. ευρώ από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» και 0,1 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΕΣ).

 

Το ΕΣΠΑ “2021 – 2027” περιλαμβάνει:

1.Ψηφιακός Μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων: μέσω της  ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής, όπως λογισμικό και συστήματα αυτοματοποίησης διαδικασιών, ηλεκτρονικών πληρωμών, εξ’ αποστάσεως εργασίας, ψηφιακού γραφείου, digital marketplace, κυβερνοασφάλειας κλπ, συνολικού προϋπολογισμού  375 εκατομμυρίων ευρώ.

2.Επιχειρησιακή εξοικονόμηση- Ενεργειακή αναβάθμιση: κτιρίων και παραγωγικών διαδικασιών, προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης θερμότητας στο πλαίσιο παραγωγικών διαδικασιών, «έξυπνων» ενεργειακών συστημάτων, χρήση ηλεκτρικών οχημάτων διανομής κλπ., συνολικού προϋπολογισμού 450 εκατομμυρίων ευρώ.

3.Ηλεκτροκίνηση: Απώτερος στόχος αποτελεί η δημιουργία σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα (αεροδρόμια, εθνικές οδοί, σταθμοί εξυπηρέτησης οχημάτων, πρατήρια καυσίμων κα) και θα αντικατασταθούν τα ρυπογόνα επαγγελματικά οχήματα και ταξί με ηλεκτρικά. Οι επιδοτήσεις για τους σταθμούς φόρτισης περιλαμβάνουν την εγκατάσταση ηλεκτρικών φορτιστών, καθώς και του απαραίτητου εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων ευρώ.

4.Εκσυγχρονισμός τουριστικών επιχειρήσεων: διαμέσου της ανακαίνισης σε υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις, βελτίωσης της απόδοσής τους και επενδύσεων σε νέες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ουσιαστικά, αφορά παρεμβάσεις σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως ο Ορεινός Τουρισμός, ο Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας, ο Αγροτουρισμός και η Γαστρονομία και ο Καταδυτικός Τουρισμός, και στην προσβασιμότητα στις παραλίες, προϋπολογισμού ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

5.Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού τομέα: με την επίτευξη αγορών και ανάπτυξης τεχνολογικού εξοπλισμού (Xband Meteorological Radar, Telemetry & Remote-Control Stations, Unmanned Aerial Vehicle Systems, υψηλής ανάλυσης δορυφορικές εικόνες και υποδομές για την ανάλυσή τους κλπ.), την ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων (για τη νέα ΚΑΠ, για την ασφάλιση αγροτικών προϊόντων, Management Information System για θέματα άρδευσης κ.λπ.) και τις εξαγωγικές δραστηριότητες (πλατφόρμα που διευκολύνει την έκδοση πιστοποιητικών αναγκαίων για εξαγωγές, σύστημα Business Intelligence για εισαγωγές και εξαγωγές, πύλη για την προώθηση ελληνικών αγροτικών προϊόντων), προϋπολογισμού αξίας  500 εκατομμυρίων ευρώ.

6.Έξυπνη μεταποίηση: Μεταποιητικές επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν, προκειμένου να προμηθευτούν μηχανήματα και παραγωγικό εξοπλισμό και να εκσυγχρονίσουν τις υποδομές τους. Το ποσοστό επιδότησης θα ανέρχεται σε 50% και αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι τέλη του 2022.

7.Εξοικονόμηση και αφαλάτωση του νερού: για επιχειρήσεις για την καλύτερη διαχείριση του πόσιμου νερού, προϋπολογισμού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ.

8.Ενίσχυση των υδατοκαλλιεργειών: με εξοπλισμό, έρευνα, μεταφορά τεχνογνωσίας και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα, να μειωθεί το κόστος παραγωγής, να αυξηθούν οι εξαγωγές, καθώς και οι θέσεις εργασίας στον τομέα.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις των προγραμμάτων.

Τμήμα Οικονομοτεχνικών Μελετών
& Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Ηράκλειο Μενελάου Παρλαμά 23, Κόμβος Γιόφυρο / 71304
Τ: 2810 282135

Άγιος Νικόλαος Ανδρέα Παπανδρέου 36, 72100
Τ: 28410 27001