Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, δύναται να χρηματοδοτηθούν:
• Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς.
• Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών.
• Επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ωφελούμενοι
• Aλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ)
• Mη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Περίοδος υποβολής
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 4/8/2021
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 3/11/2021
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Το ΠΣΚΕ λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.

Περιοχή Εφαρμογής (ΠΕ Ρεθύμνου)
• Δήμος Αγίου Βασιλείου (Κοινότητες: Αγίας Γαλήνης, Ακουμίων, Αρδάκτου, Δριμίσκου, Κεντροχωρίου, Κεραμέ, Κισσού, Κρύας Βρύσης, Μελάμπων, Μουρνέ, Μυξόρρουμα, Ορνές, Σακτουρίων)
• Δήμος Μυλοποτάμου (Κοινότητες: Αγγελιανών, Αχλαδέ, Μελιδονίου, Πανόρμου, Ρουμελής, Σισών, Σκεπαστής, Γαράζου, Αγιάς, Αλοΐδων, Χώνου)
• Δήμος Ρεθύμνου (Κοινότητες: Άδελε, Παγκαλοχωρίου, Πηγής, Πρίνου, Χαμαλευρίου)

Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες
Για την υλοποίηση των Πράξεων της παρούσας θεωρούνται ως επιλέξιμες οι δαπάνες οι οποίες αποδεδειγμένα σχετίζονται με την υλοποιούμενη Πράξη, ακολουθούν επαρκή διαδρομή ελέγχου για την πληρωμή τους και που είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΥΑΕΚΕΔ (ΥΠΑΣΥΔ 2014 – 2020) (137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5968)) και στο ειδικό θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για ορισμένες δράσεις. Οι αναδρομικές δαπάνες είναι επιλέξιμες σε ποσοστό έως 50% του συνολικού υλοποιούμενου προϋπολογισμού του έργου. Σε περίπτωση που οι νέες δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την απόφαση ένταξης της πράξης είναι μικρότερες από τις αναδρομικές, τότε οι πλεονάζουσες αναδρομικές δαπάνες κρίνονται μη επιλέξιμες. Σε κάθε περίπτωση κατά την τελευταία πληρωμή θα πρέπει να τηρείται το ποσοστό αναδρομικότητας έως 50% των επιλέξιμων δαπανών.
Επισημαίνεται ότι οι αναδρομικές δαπάνες, πρωτίστως καλύπτουν την ιδιωτική συμμετοχή.
Οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από το ΕΤΘΑ:
α) χρεωστικοί τόκοι, εκτός επιχορηγήσεων που δίνονται υπό τη μορφή επιδότησης επιτοκίου ή επιδότησης προμηθειών εγγύησης,
β) η αγορά μη οικοδομημένης και οικοδομημένης γης για ποσό που υπερβαίνει το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για την οικεία πράξη. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%
γ) φόρος προστιθέμενης αξίας, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον Φ.Π.Α.
δ) τα έξοδα συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα
ε) οι δαπάνες για πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών
στ) οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί εκτός της περιόδου επιλεξιμότητας.
Τονίζεται ότι οι πράξεις δεν είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση, σε περίπτωση που έχουν περατωθεί φυσικά ή έχουν υλοποιηθεί πλήρως πριν να υποβάλει ο δικαιούχος αίτηση χρηματοδότησης, ανεξάρτητα αν έχουν γίνει όλες οι σχετικές πληρωμές.

Χρηματοδοτικό Σχήμα – Περιοχή Εφαρμογής
Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της καθορίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών. Οι Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, δύναται να λάβουν ένταση ενίσχυσης που διαφοροποιείται ανάλογα, την κατηγορία του δικαιούχου και το είδος της Πράξης, ως εξής:
• Μη κρατικές ενισχύσεις – Από 2.000,00 Έως 150.000,00 και από 2.000,00 έως 100.000,00 για άυλες ενέργειες – Έως 50% (Δημόσια Δαπάνη) – Από 50% (Ιδιωτική Συμμετοχή)
• Μη κρατικές ενισχύσεις (Παράκτια Αλιεία Μικρής Κλίμακας) – Από 2.000,00 Έως 150.000,00 και από 2.000,00 έως 100.000,00 για άυλες ενέργειες – Έως 80% (Δημόσια Δαπάνη) – Από 20% (Ιδιωτική Συμμετοχή)
• Μη κρατικές ενισχύσεις (Πράξεις που εξυπηρετούν συλλογικό συμφέρον ή έχουν συλλογικό δικαιούχο ή έχουν καινοτόμα χαρακτηριστικά και παρέχουν δημόσια πρόσβαση στα αποτελέσματα της πράξης) – Από 2.000,00 Έως 100.000,00 – Έως 100% (Δημόσια Δαπάνη) – Από 0% (Ιδιωτική Συμμετοχή)
• Κρατικές ενισχύσεις – Από 20.000 Έως 400.000,00 και από 2.000,00 έως 100.000,00 για άυλες ενέργειες – Έως 50% (Δημόσια Δαπάνη) – Από 50% (Ιδιωτική Συμμετοχή)

Σημειώσεις
***Ως «Παράκτια Αλιεία Μικρής Κλίμακας» νοείται η αλιεία που διεξάγεται από αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, τα οποία δε χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία αλιείας.
***Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να αποτελείται από ίδια κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό ή συνδυασμό τους.