Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER Ν. Χανίων, δύναται να χρηματοδοτηθούν:
• Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς υπό τον όρο ότι οι επενδύσεις αυτές υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του εθνικού ή του ενωσιακού δικαίου.
• Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών.
• Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
• Επενδύσεις που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός) στον τομέα του τουρισμού, της βιοτεχνίας, του εμπορίου, της εστίασης και των υπηρεσιών.

Ωφελούμενοι

• αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ)
• μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Οι δικαιούχοι οφείλουν να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης και η επένδυση να πραγματοποιείται εντός της περιοχής παρέμβασης ώστε τα οφέλη (οικονομικά, κοινωνικά κ.α.) που απορρέουν να εξυπηρετούν το τοπικό πρόγραμμα της περιοχής. Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης και εταιρειών υπό σύσταση.

Περίοδος υποβολής

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 13/9/2021
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 12/11/2021 (ώρα 15:00)
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. Το ΠΣΚΕ λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.

Περιοχή Εφαρμογής (ΠΕ Χανίων)

• Δήμος Χανίων: Δημοτική Ενότητα Αρωνίου, Δημοτική Κοινότητα Σούδας, Τοπική Κοινότητα Απτέρων
• Δήμος Αποκορώνου: Τοπική Κοινότητα Καλυβών, Τοπική Κοινότητα Γεωργιουπόλεως, Τοπική Κοινότητα Καλαμιτσίου Αμυγδαλίου
• Ψευτοδημοτική Κοινότητα Γαύδου
• Δήμος Καντάνου Σελίνου: Δημοτική Κοινότητα Παλαιοχώρας, Τοπική Κοινότητα Βοθιανών, Τοπική Κοινότητα Βουτά, Τοπική Κοινότητα Σαρακήνας, Τοπική Κοινότητα Σκλαβοπούλας, Τοπική Κοινότητα Σούγιας
• Δήμος Κισσάμου: Δημοτική Κοινότητα Κισσάμου, Τοπική Κοινότητα Γραμβουσής, Τοπική Κοινότητα Καλαθενών, Τοπική Κοινότητα Καλλεργιανών, Τοπική Κοινότητα Κουκουναράς, Τοπική Κοινότητα Λουσακιών, Τοπική Κοινότητα Πλατάνου, Τοπική Κοινότητα Πολυρρηνίας, Τοπική Κοινότητα Σηρικαρίου, Τοπική Κοινότητα Καλουδιανών
• Δήμος Πλατανιά: Τοπική Κοινότητα Κοντομαρίου, Τοπική Κοινότητα Μάλεμε, Τοπική Κοινότητα Ταυρωνίτου, Τοπική Κοινότητα Κολυμβαρίου, Τοπική Κοινότητα Αφράτων
• Ψευτοδημοτική Κοινότητα Σφακίων: Τοπική Κοινότητα Χώρας Σφακίων, Τοπική Κοινότητα Ανωπόλεως, Τοπική Κοινότητα Ασφένδου
• Δήμος Ρεθύμνης: Τοπική Κοινότητα Γερανίου
• Δήμος Αγ. Βασιλείου: Τοπική Κοινότητα Σελλίων

Επιλέξιμες δαπάνες

Για την υλοποίηση των Πράξεων της παρούσας θεωρούνται ως επιλέξιμες οι δαπάνες οι οποίες αποδεδειγμένα σχετίζονται με την υλοποιούμενη Πράξη, ακολουθούν επαρκή διαδρομή ελέγχου για την πληρωμή τους και που είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΥΑΕΚΕΔ (ΥΠΑΣΥΔ 2014 – 2020) (137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ Β’ 5968)) και στο ειδικό θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για ορισμένες δράσεις. Οι αναδρομικές δαπάνες είναι επιλέξιμες σε ποσοστό έως 50% του συνολικού υλοποιούμενου προϋπολογισμού του έργου. Σε περίπτωση που οι νέες δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την απόφαση ένταξης της πράξης είναι μικρότερες από τις αναδρομικές, τότε οι πλεονάζουσες αναδρομικές δαπάνες κρίνονται μη επιλέξιμες. Σε κάθε περίπτωση κατά την τελευταία πληρωμή θα πρέπει να τηρείται το ποσοστό αναδρομικότητας έως 50% των επιλέξιμων δαπανών.
Επισημαίνεται ότι οι αναδρομικές δαπάνες, πρωτίστως καλύπτουν την ιδιωτική συμμετοχή.

Μη επιλέξιμες δαπάνες

Οι ακόλουθες δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από το ΕΤΘΑ:
α) χρεωστικοί τόκοι, εκτός επιχορηγήσεων που δίνονται υπό τη μορφή επιδότησης επιτοκίου ή επιδότησης προμηθειών εγγύησης,
β) η αγορά μη οικοδομημένης και οικοδομημένης γης για ποσό που υπερβαίνει το 10% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών για την οικεία πράξη. Για εγκαταλελειμμένες και πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται στο 15%
γ) φόρος προστιθέμενης αξίας, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον Φ.Π.Α.
δ) τα έξοδα συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα
ε) οι δαπάνες για πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών
στ) οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί εκτός της περιόδου επιλεξιμότητας.
Τονίζεται ότι οι πράξεις δεν είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση, σε περίπτωση που έχουν περατωθεί φυσικά ή έχουν υλοποιηθεί πλήρως πριν να υποβάλει ο δικαιούχος αίτηση χρηματοδότησης, ανεξάρτητα αν έχουν γίνει όλες οι σχετικές πληρωμές.

Χρηματοδοτικό Σχήμα

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της καθορίζεται βάσει των επιλέξιμων δαπανών. Οι Πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, δύναται να λάβουν ένταση ενίσχυσης που διαφοροποιείται ανάλογα, την κατηγορία του δικαιούχου και το είδος της Πράξης, ως εξής:
• Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς ή
Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών – Έως 50% (Δημόσια Δαπάνη) – Από 50% (Ιδιωτική Συμμετοχή)
• Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς ή
Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών (Παράκτια Αλιεία Μικρής Κλίμακας και απομακρυσμένα νησιά) – Έως 80% (Δημόσια Δαπάνη) – Από 20% (Ιδιωτική Συμμετοχή)
• Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας – Έως 50% (Δημόσια Δαπάνη) – Από 50% (Ιδιωτική Συμμετοχή)
• Επενδύσεις που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού, της βιοτεχνίας, του εμπορίου της εστίασης και των υπηρεσιών – Μέγιστη δαπάνη 200.000€ – Έως 50% (Δημόσια Δαπάνη) – Από 50% (Ιδιωτική Συμμετοχή)

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

1. Τουρισμός, όπως:

 •  Λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις με προτεραιότητα σε εκείνες που συνδέονται με θαλάσσιες
  τουριστικές δραστηριότητες (καταδυτικός τουρισμός, καταδυτικά πάρκα, θαλάσσια σπορ,
  ημερήσιες κρουαζιέρες).

2. Βιοτεχνίες-Κατασκευές, όπως:

 • Βιοτεχνίες που συνδέονται με αλιευτικές δραστηριότητες (παραγωγή αλιευτικών
  διχτυών/σχοινιών/σπάγγων, κατασκευή κιβωτίων συσκευασίας/συντήρησης αλιευμάτων κλπ).
 • Βιοτεχνίες κατασκευής προϊόντων που συνδέονται με τον θαλάσσιο τουρισμό ή
  αθλητισμό (κατασκευή ιστιοσανίδων, πέδιλων για θαλάσσιο σκι κλπ).
 • Ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής και αθλητισμού.

3. Εμπόριο. Επιχειρήσεις χονδρικού και/ή λιανικού εμπορίου:

 • προϊόντων συσκευασίας και συντήρησης αλιευμάτων.
 • προϊόντων που συνδέονται με την αλιεία και την αλιευτική δραστηριότητα.
 • προϊόντων που συνδέονται με τον θαλάσσιο τουρισμό και αθλητισμό και τις πλωτές
  μεταφορές.

4. Εστίαση. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, όπως παραδοσιακές ταβέρνες και μεζεδοπωλεία,
με προτεραιότητα σε εκείνες που η λειτουργία τους βασίζεται στην «αλιευτική γαστρονομία».

5. Υπηρεσίες, όπως:

 • επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης αλιευτικών σκαφών και σκαφών
  αναψυχής (π.χ. υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής, υπηρεσίες στάθμευσης και φύλαξης
  σκαφών, υπηρεσίες ρυμούλκησης).
 • ανάπτυξη περιβαλλοντικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την θάλασσα και τις
  παράκτιες περιοχές (π.χ. συλλογή απορριμμάτων, ανακύκλωση).
 • υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ, οδήγησης και χειρισμού σκαφών.

Επισημάνσεις

***Στα «Απομακρυσμένα Νησιά» περιλαμβάνονται η Γαύδος και η Γαυδοπούλα
***Ως «Παράκτια Αλιεία Μικρής Κλίμακας» νοείται η αλιεία που διεξάγεται από αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, τα οποία δε χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία αλιείας.
***Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να αποτελείται από ίδια κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό ή συνδυασμό τους.
***Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία επιλέξιμης αναδρομικότητας ανά κατηγορία δράσης και μέχρι την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, μπορούν να προσμετρηθούν στην απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή, εφόσον διαπιστώνεται η εξόφλησή τους.