Προσαύξηση Έκπτωσης Διαφημιστικής Δαπάνης (Επέκταση για το έτος 2022)

Του Βασιλάκη Εμμανουήλ*

Πλησιάζοντας προς την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων, για ακόμη μια χρονιά είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε την δυνατότητα που έχουν οι επιχειρήσεις να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους για τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022, τις δαπάνες διαφήμισης προσαυξημένες κατά 100%, 60% και 30% αντίστοιχα. Με την εγκύκλιο Ε.2033/2021 λύθηκαν οι όποιες αρχικές παρερμηνείες.

Οι προϋποθέσεις έκπτωσης είναι οι εξής:

  1. Η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος 2020 να ανέρχεται τουλάχιστον στο ισόποσο ποσό διαφημιστικής δαπάνης του έτους 2019,
  2. Η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος του 2021 να ανέρχεται τουλάχιστον στο 105% του έτους 2019 και
  3. Η διαφημιστική δαπάνη της επιχείρησης για το φορολογικό έτος του 2022 να ανέρχεται τουλάχιστον στο 30% του έτους 2019.

Οι τρεις παραπάνω προϋποθέσεις εξετάζονται μεμονωμένα και δεν χρειάζεται να πληρούνται αθροιστικά. Οπότε, εάν μια επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις σε ένα εκ των τριών ετών δικαιούται να εκπέσει τις δαπάνες διαφήμισης προσαυξημένες σύμφωνα με το άρθρο 22Γ, στο έτος αυτό, ανεξάρτητα εάν στο άλλο έτος δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις. Η εγγραφή της προσαυξημένης αυτής έκπτωσης διενεργείται εξωλογιστικά ενώ ακόμη έχουν προβλεφθεί ειδικοί κωδικοί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Η επέκταση της προσαύξησης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης για το έτος 2022 αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Ειδικότερα η διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιεί επιχείρηση κατά τα φορολογικά  έτη 2021 και 2022 κατά το μέρος που η εν λόγω δαπάνη αφορά αρχικά στην ανάρτηση σε χώρους που νόμιμα προορίζονται για υπαίθρια διαφήμιση, διαφημιστικών και χορηγικών μηνυμάτων ή επί πληρωμή δημοσιεύσεων καθώς και στην αγορά χρόνου ή χώρου με σκοπό τη μετάδοση ή την καταχώριση τους στα μέσα ψυχαγωγίας της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, του κινηματογράφου και του διαδικτύου. Επιπρόσθετα, αφορά δαπάνες διαφήμισης που πραγματοποιούνται μέσα από τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και των λοιπών ψηφιακών μέσων και εργαλείων, των εφημερίδων και των περιοδικών με την προϋπόθεση ότι η καταχώρηση και η μετάδοση πραγματοποιήθηκε από επιχείρηση η οποία έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης κατά το χρόνο πραγματοποίησης της δαπάνης.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι για να εκπέσουν οι εν λόγω δαπάνες από τη φορολογία εισοδήματος της επιχείρησης που πραγματοποιεί την δαπάνη είναι απαραίτητο η επιχείρηση μέσα από την οποία διαφημίζεται να έχει προβεί σε ταυτοποίηση και να έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων και Ενημέρωσης πριν από το χρόνο πραγματοποίησης δαπάνης.

Εξίσου σημαντική παράμετρος αποτελεί και η εκπλήρωση της υποχρέωσης του τέλους διαφήμισης, καθώς εάν δεν έχει πληρωθεί το τέλος διαφήμισης ή ακόμη και εάν έχει πληρωθεί εκπρόθεσμα, τότε οι δαπάνες διαφήμισης δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως έξοδο.

 

* O κ. Βασιλάκης Ι. Εμμανουήλ είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Φοροεπίλυσις Α.Ε., Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Φοροεπίλυσις Α.Ε. (Ηράκλειο & Άγιο Νικόλαο | info@foroepilisis.gr |  www.foroepilisis.gr)