Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών αποτελεί μια ηλεκτρονική διαδικασία, χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια, μέσω της οποίας δύναται να ρυθμιστούν ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 10.000€ προς θεσμικούς πιστωτές, όπως χρηματοδοτικούς φορείς σε έως 420 δόσεις, Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης σε έως 240 δόσεις. Αποσκοπεί στην παροχή στους συμμετέχοντες πιστωτές ενός λειτουργικού περιβάλλοντος διαμόρφωσης προτάσεων ρύθμισης των οφειλών του εκάστοτε οφειλέτη, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πτώχευσής των τελευταίων.

Αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν πτωχευτική ικανότητα. Για την αξιολόγηση της αίτησης από τους αξιολογητές δίνεται περιθώριο 2 μηνών.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Τμήμα Οικονομοτεχνικών Μελετών
& Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Ηράκλειο Μενελάου Παρλαμά 23, Κόμβος Γιόφυρο / 71304
Τ: 2810 282135

Άγιος Νικόλαος Ανδρέα Παπανδρέου 36, 72100
Τ: 28410 27001