Σκοπός του προγράμματος:
Ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας σε όλους τους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας (πλην Τουρισμού)

Βασικές προϋποθέσεις:
1. Εξασφάλιση Ιδιωτικής Συμμετοχής κατά την υποβολή του φακέλου,
2. Νόμιμη λειτουργία με την κατάλληλη άδεια μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης
3. Υποβολή μιας επενδυτικής πρότασης ανά Α.Φ.Μ.
4. Υποβολή επενδυτικού σχεδίου που δεν έχει χρηματοδοτηθεί σε άλλο πρόγραμμα.

Προϋπολογισμός δράσης: 100.000.000 €

Δικαιούχοι:
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (μέχρι 250 άτομα και τζίρο μέχρι 50 εκ. € Ή σύνολο ισολογισμού 43 εκ € ) οι οποίες:
1. να λειτουργούν αποκλειστικά σε μία από τις ακόλουθες μορφές: Ατομική Επιχείρηση, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011
2. Να δηλώσουν ως τόπο υλοποίησης μία κατηγορία περιφέρειας
3. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis) Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων: € 30.000 έως και € 400.000 στον τομέα της μεταποίησης και από € 15.000 – € 100.000 στον τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών

Επιλέξιμες Κατηγορίες Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων:
Ενδεικτικά θα επιδοτηθούν επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στους παρακάτω τομείς:
• Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων
• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
• Υλικά/Κατασκευές
• Περιβάλλον
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
• Υγεία
• Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο
• Υπηρεσίες

Επιλέξιμες δαπάνες:
• Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
• Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος
• Μεταφορικά Μέσα (ηλεκτρικά οχήματα)
• Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
• Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
• Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας-Ετικέτας-Branding
• Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
• Μισθολογικό Κόστος & Έμμεσες Δαπάνες

Διάρκεια υλοποίησης έργου: 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να  ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Τμήμα Οικονομοτεχνικών Μελετών
& Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Ηράκλειο Μενελάου Παρλαμά 23, Κόμβος Γιόφυρο / 71304
Τ: 2810 282135

Άγιος Νικόλαος Ανδρέα Παπανδρέου 36, 72100
Τ: 28410 27001