Διάρκεια Υποβολών

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 07/12/2022 και ώρα 13.00 με καταληκτική ημερομηνία στις 01/02/2023 και ώρα 13:00.

Βασικές Προϋποθέσεις

✓ Επιλεξιμότητα ΚΑΔ
✓ Φερεγγυότητα φορέα ✓ Να μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει τουλάχιστον το 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, που σε κάθε περίπτωση δεν θα αποτελεί κρατική ενίσχυση
✓ Να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για την κύρια δραστηριότητα της και για την δραστηριότητα της επένδυσης, όταν αυτές δεν συμπίπτουν.
✓ Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεις εταιρικού /εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις.
✓ Δικαιούχοι της Δράσης είναι οι υφιστάμενες που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ’ κατηγορίας), οι οποίες πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης, καθώς και νέες επιχειρήσεις. Ειδικότερα
● Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν
κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
● Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν
κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις.

 

Προϋπολογισμός Έργων –  Όρια ενίσχυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00 €) και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό
των έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000,00€).

 

Χαρακτήρας επένδυσης

Το επενδυτικό σχέδιο είναι συμβατό με το μοντέλο βιομηχανίας 4.0. και εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους στόχους:
• Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου
όγκου δεδομένων (Big Data) προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας (Artificial intelligence – AI and Big Data Analysis)
• Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies), όπως Machine to
Machine (M2M) learning, Manufacturing Execution Systems (MES), Εποπτικά Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κλπ.
• Ρομποτική, για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτική εφαρμογή και απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παραγωγή.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

  1. Μηχανολογικός εξοπλισμός
  2. Δαπάνες για κτίρια
  3. Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών (για εγκαταστάσεις που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό
  4. Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού
  5. Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής
  6. Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών
  7. Εκπαίδευση – Προσαρμογή Εργατικού Δυναμικού

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να  ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Τμήμα Οικονομοτεχνικών Μελετών
& Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Ηράκλειο Μενελάου Παρλαμά 23, Κόμβος Γιόφυρο / 71304
Τ: 2810 282135

Άγιος Νικόλαος Ανδρέα Παπανδρέου 36, 72100
Τ: 28410 27001