Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος στοχεύει την ενίσχυση επιχειρήσεων με ώριμα επενδυτικά σχέδια τα οποία αναμένεται να υλοποιηθούν εντός της χρονικής περιόδου των τριών ετών που ορίζει ο νόμος. Η ωριμότητα αυτή αποδεικνύεται από την φερεγγυότητα απόδειξης της δυνατότητας της μερικής χρηματοδότησης του σχεδίου με ίδια κεφάλαια του επενδυτή, η έγκριση χρηματοδότησης της επένδυσης με δάνειο από τραπεζικό ίδρυμα, η πρόσληψη εξειδικευμένου και ικανού αριθμού προσωπικού για τη λειτουργία της μονάδας κ.ο.κ.. Κύριος στόχος του  «Καθεστώτος ενίσχυσης “Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα”» αποτελεί η καινοτόμος και εξωστρεφής ανάπτυξη, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην αγορά.

 

  • Δικαιούχοι:

Δικαιούχοι των ενισχύσεων, που χορηγούνται με βάση το παρόν καθεστώς είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α. Εμπορική εταιρεία,

β. Συνεταιρισμός,

γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.),

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών

(Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),

δ. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,

ε. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:

στ. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,

ζ. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,

η. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης

 

  • Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και ειδικότερα να πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Δημιουργία νέας μονάδας.

β. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.

γ. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν με τον όρο, για τις μεγάλες επιχειρήσεις, ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά διακόσια τοις εκατό (200%) τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως η αξία αυτή έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος, που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.

δ. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. Επί μεγάλων επιχειρήσεων, απαιτείται επίσης, οι ενισχυόμενες επενδυτικές δαπάνες να υπερβαίνουν τις αποσβέσεις των 3 τελευταίων φορολογικών ετών των στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία συνδέονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εκσυγχρονιστεί. Αν δεν αποτυπώνονται σαφώς οι συνδεόμενες με τη δραστηριότητα αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού, θεωρείται ότι δεν πληρούνται η ως άνω προϋπόθεση.

 

  • Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

Για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:

α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

 

  • Είδη Ενισχύσεων
  1. Φορολογική απαλλαγή
  2. Επιχορήγηση, μόνο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
  3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing),
  4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, μόνο αυτοτελώς

 

  • Ποσοστά Ενισχύσεων

Τα ποσοστά ενισχύσεων δαπανών Περιφερειακού Χαρακτήρα καθορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027
Για την Κρήτη τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 50%, 60% και 70% , για μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις αντίστοιχα.

 

Πηγή:

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Τμήμα Οικονομοτεχνικών Μελετών
& Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Ηράκλειο Μενελάου Παρλαμά 23, Κόμβος Γιόφυρο / 71304
Τ: 2810 282135

Άγιος Νικόλαος Ανδρέα Παπανδρέου 36, 72100
Τ: 28410 27001