Δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», με προϋπολογισμό 105,6 εκατ.€.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Ως έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης από υποψήφιους ωφελούμενους ορίζεται η Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024 και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και η μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και κατά συνέπεια των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα (CO2) -τουλάχιστον κατά 30% για κάθε επιχείρηση.
Με αυτά τα δεδομένα, οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα λάβουν ενίσχυση, προκειμένου να προβούν σε εγκατάσταση ενεργειακά, αποδοτικού εξοπλισμού, που αφορά στα εξής:
– Συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας (όπου εμπεριέχονται και ηλιοθερμικά συστήματα αύξησης της απόδοσης των αντλιών θερμότητας και μέσω αποθήκευσης θερμότητας)
– Συστήματα ηλιακής θέρμανσης
– Έξυπνες συσκευές μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου)
– Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω της εγκατάστασης ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού και συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγή, την αποθήκευση, τη διανομή προϊόντων, καθώς και τη λειτουργία των εταιρειών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

•Υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές (εμπεριέχονται και οι πολύ μικρές), μεσαίες και μεγάλες- που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ,
•Να είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και έχουν ιδρυθεί έως 31/12/2023.
•Θα μπορούν να υποβάλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
•Θα πρέπει να έχουν εκδώσει το 1ο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) – (ή τον Ενεργειακό Έλεγχο, εφόσον απαιτείται βάσει των κατηγοριών δαπανών) της εγκατάστασης υλοποίησης της επένδυσης ή να το υποβάλουν εντός 20 ημερών από τη στιγμή της υποβολής της προσωρινά υποβληθείσας αίτησης συμμετοχής.
•Η δραστηριότητά τους να μην περιλαμβάνεται στη λίστα μη επιλέξιμων ΚΑΔ

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

•Οι μικρές επιχειρήσεις: αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 20.000€, το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 50%, οπότε θα μπορούν να λάβουν μέχρι 10.000 ευρώ.
•Οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις: αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 25.000 ευρώ, το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 40%, οπότε θα μπορούν να λάβουν, επίσης μέχρι 10.000 ευρώ ενίσχυση.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: 

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης αφορά στην ενίσχυση:
→ Δαπάνες εξοπλισμού:
– αγοράς ενός νέου συστήματος θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας
– αγοράς ενός νέου συστήματος ηλιακής θέρμανσης
– αγοράς έξυπνων συσκευών μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου)
– λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας
→ Δαπανών υπηρεσιών:
– εκτέλεσης των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του νέου εξοπλισμού (αντλία θερμότητας, ηλιοθερμικό σύστημα, σύστημα ηλιακής θέρμανσης, έξυπνος μετρητής κ.λπ.)
– έκδοσης δύο ΠΕΑ, για την εγκατάσταση υλοποίησης της επένδυσης που έχει δηλωθεί στην αίτηση
– υλοποίησης Ενεργειακού Ελέγχου (πριν την έναρξη της επένδυσης και ακολούθως αυτής, αντίστοιχα της διαδικασίας για τα ΠΕΑ), η οποία είναι επιλέξιμη, μόνο στην περίπτωση όπου υπάρχουν δαπάνες της κατηγορίας δαπανών λοιπών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.
Σημειώνεται πως ο προμηθευόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύγχρονος, καινούριος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμος, όπως επίσης οι δαπάνες συντήρησης, και επισκευής εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ήδη από την επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμες.
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται αυτή της δημοσίευσης της αναλυτικής προκήρυξης του προγράμματος (Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου) και ως ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας δαπανών η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης της επένδυσης, βάσει της απόφασης ένταξης.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Η διάρκεια υλοποίησης των παρεμβάσεων σε κάθε αίτηση δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την έγκρισή της στο πρόγραμμα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Τμήμα Οικονομοτεχνικών Μελετών & Επιδοτούμενων Προγραμμάτων.

Ηράκλειο Μενελάου Παρλαμά 23, Κόμβος Γιόφυρο / 71304

Τ: 2810 282135

Άγιος Νικόλαος Ανδρέα Παπανδρέου 36, 72100

Τ: 28410 27001