ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 50 % ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σκοπός του προγράμματος:
Η δράση ενθαρρύνει μικρά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών.

Βασικές προϋποθέσεις: 
1. Εξασφάλιση Ιδιωτικής Συμμετοχής κατά την υποβολή του φακέλου,
2. Νόμιμη λειτουργία με την κατάλληλη άδεια μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης
3. Υποβολή μιας επενδυτικής πρότασης ανά Α.Φ.Μ.
4. Υποβολή επενδυτικού σχεδίου που δεν έχει χρηματοδοτηθεί σε άλλο πρόγραμμα.

Προϋπολογισμός δράσης: 150.000.000 €

Δικαιούχοι:
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (μέχρι 250 άτομα και τζίρο μέχρι 50 εκ. € Ή σύνολο ισολογισμού 43 εκ € ) οι οποίες:
1. να λειτουργούν αποκλειστικά σε μία από τις ακόλουθες μορφές: Ατομική Επιχείρηση, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμοί, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 και Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.),
2. Να δηλώσουν ως τόπο υλοποίησης μία κατηγορία περιφέρειας
3. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis)

Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων: από 30.000€ έως και 400.000€.

Επιλέξιμες Κατηγορίες Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων:
1. Κύρια Τουριστικά Καταλύματα: Ξενοδοχεία 3 αστέρων και άνω (Δυναμικότητα 12 έως 50 κλίνες), Ξενοδοχειακά Τουριστικά Καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων, Camping 3 αστέρων και άνω και Ξενώνες Νεότητας.
2. Μη Κύρια Τουριστικά Καταλύματα: Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα Τουριστικές Επιχειρήσεις τουλάχιστον 3, ενοικιαζόμενα δωμάτια-διαμερίσματα (4 κλειδιών και άνω και ελάχιστης δυναμικότητας 12 κλινών).
3. Τουριστικά γραφεία διαφόρων δραστηριοτήτων
4. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού: Αθλητικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, τουρισμός υπαίθρου και άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού (θεματικά πάρκα κ.α.) και λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού.

Επιλέξιμες δαπάνες:
• Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
• Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας και ύδατος
• Μεταφορικά Μέσα (ηλεκτρικά οχήματα)
• Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
• Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
• Υπηρεσίες Branding
• Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
• Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
• Έμμεσες Δαπάνες

Διάρκεια υλοποίησης έργου: 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να  ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Τμήμα Οικονομοτεχνικών Μελετών
& Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Ηράκλειο Μενελάου Παρλαμά 23, Κόμβος Γιόφυρο / 71304
Τ: 2810 282135

Άγιος Νικόλαος Ανδρέα Παπανδρέου 36, 72100
Τ: 28410 27001