Του Βασιλάκη Ι. Εμμανουήλ*

Στις αρχές Δεκεμβρίου ανοίγει η πολύ σημαντική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και αφορά στους κατ’ επάγγελμα Αγρότες. Στην πλατφόρμα αυτή θα υποβάλλονται τα στοιχείων των συμφωνητικών συμβολαιακής γεωργίας από παραγωγούς, οι οποίοι πωλούν το 75% των προϊόντων τους σε συγκεκριμένη επιχείρηση(αγοραστή).

Με την υποβολή της δήλωσης είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι παραγωγοί, ότι θα έχουν μείωση του φόρου εισοδήματος κατά 50% ήδη από το φορολογικό έτος 2022. Δηλαδή η έκπτωση του φόρου εισοδήματος εφαρμόζεται σε κέρδη που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής.

Βάσει της παραγράφου 2: «Η απαλλαγή χορηγείται σε αγρότες της παρ. 1 οι οποίοι παράγουν προϊόντα της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α’ 151), µε εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας (θαλάσσιας αλιείας, σπογγαλιείας, οστρακαλιείας, αλιείας εσωτερικών υδάτων)» και

α) είτε είναι µέλη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραµµένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (Α’ 52) και προμηθεύουν αυτό µε το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους,

β) είτε πωλούν στο πλαίσιο της συµβολαιακής γεωργίας το (75%) τουλάχιστον της συνολικής αγροτικής παραγωγής τους.

Προκειμένου να ισχύσει η υποπερίπτωση πρέπει να συναφθεί τουλάχιστον (1) σύμβαση συµβολαιακής γεωργίας σύμφωνα µε το άρθρο 16 του ν. 4935/2022 και την παρούσα απόφαση, ανά προϊόν ή παρεμφερή προϊόντα, µε την οποία ο παραγωγός δεσμεύεται για την πώληση ποσοτήτων ίσων µε το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του…].

Για να κατοχυρωθεί η μείωση φόρου 50% σε αγρότες χωρίς να συμμετέχουν σε συνεργατικό σχήμα όλα τα παραχθέντα προϊόντα, θα πρέπει, είτε να διατεθούν µέσα από συνεταιρισμούς ή Ομάδες Παραγωγών ή οποιοδήποτε συλλογικό σχήμα υπάρχει, είτε εφόσον διατεθούν µεµονωµένα, να γίνει σύμβαση συµβολαιακής γεωργίας. Μπορεί όµως να γίνει συνδυασμός και των δύο.

Ας δούμε όμως σε παραδείγματα πως ένας παραγωγός γίνεται δικαιούχος της διάταξης αυτής και θα έχει μείωση του φόρου εισοδήματος κατά 50%:

Παράδειγμα 1: Έχω δύο καλλιέργειες: Ελαιόλαδο και σταφίδες, τις οποίες πουλάω σε δύο διαφορετικούς εμπόρους, το Ελαιόλαδο στον συνεταιρισμό Α και τις σταφίδες στον έμπορο Β.

Θα πρέπει να κάνω δύο συμβάσεις συµβολαιακής γεωργίας, µία µε το συνεταιρισμό Α και µία µε τον έμπορο Β που µου αγόρασε τις Σταφίδες.

 

Παράδειγμα 2: Καλλιεργώ ελαιόλαδο και αγοράζει όλη την παραγωγή µου ένας αγρότης,. Πρέπει να συνάψω σύμβαση συµβολαιακής γεωργίας µε τον αγρότη στον οποίο πούλησα την παραγωγή µου, διαφορετικά δεν θα τύχω της έκπτωσης του φόρου.

Επισημαίνουμε ότι το εισόδημα από αγροτικά φωτοβολταϊκά, αντιμετωπίζεται ως αγροτικό εισόδημα µόνο για τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος.

Συνεπώς, σύμφωνα µε τι διατάξεις δεν συμπεριλαμβάνεται στα αγροτικά εισοδήματα για τη µείωση του φόρου κατά 50%.

*Ο κ. Βασιλάκης Ι. Εμμανουήλ είναι Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Φοροεπίλυσις Α.Ε.